Autodesk

LICENTIE- EN SERVICEOVEREENKOMST

BELANGRIJK: AUTODESK GEEFT DEZE SOFTWARE EN OVERIG GELICENTIEERD MATERIAAL UITSLUITEND AAN U IN LICENTIE ONDER VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN IN DEZE overeenkomst ALSMEDE MET ALLE VOORWAARDEN WAARNAAR IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERWEZEN.

Wanneer u op de knop “I accept” klikt of een andere knop of ander mechanisme selecteert bij wijze van akkoordverklaring met het bepaalde in een elektronische versie van deze Overeenkomst, dan wel overgaat tot het geheel of gedeeltelijk installeren, downloaden, openen of anderszins geheel of gedeeltelijk kopiëren of aanwenden van het Autodesk-materiaal, (i) verklaart u zich namens de rechtspersoon door wie u bent gemachtigd (b.v. een werkgever) akkoord met deze Overeenkomst en is deze Overeenkomst voor bedoelde rechtspersoon rechtens bindend (en verklaart u dat u conform het bepaalde in deze Overeenkomst zult handelen), dan wel verklaart u zich persoonlijk akkoord met deze Overeenkomst ingeval u niet door een rechtspersoon bent gemachtigd en is deze Overeenkomst rechtens bindend voor uzelf, en (ii) verklaart en garandeert u dat u gerechtigd, gemachtigd en bevoegd bent om namens bedoelde rechtspersoon dan wel namens uzelf op treden en bedoelde rechtspersoon dan wel uzelf rechtens te binden. U mag zich niet namens een andere rechtspersoon akkoord verklaren met deze Overeenkomst, tenzij u een werknemer of andere vertegenwoordiger van die andere rechtspersoon bent en gerechtigd, gemachtigd en bevoegd bent om namens bedoelde rechtspersoon op treden.

Wanneer Licentienemer niet met het bepaalde in deze Overeenkomst akkoord wenst te gaan, dan wel u niet gerechtigd, gemachtigd en bevoegd bent om namens bedoelde rechtspersoon dan wel namens uzelf als natuurlijke persoon (ingeval er geen sprake is van een dergelijke rechtspersoon) verbintenissen aan te gaan, dan (a) DIENT U NIET OP DE KNOP “I ACCEPT” TE KLIKKEN EN GEEN ANDERE KNOP OF ANDER MECHANISME TE SELECTEREN TER AKKOORDVERKLARING MET DEZE OVEREENKOMST EN NIET OVER TE GAAN TOT HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK INSTALLEREN, DOWNLOADEN, OPENEN OF ANDERSZINS GEHEEL OF GEDEELTELIJK KOPIËREN OF GEBRUIKEN VAN HET AUTODESK-MATERIAAL, EN (b) KAN LICENTIENEMER HET AUTODESK-MATERIAAL (MET INBEGRIP VAN EVENTUELE KOPIEËN) BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM VAN AANKOOP RETOURNEREN AAN HET BEDRIJF WAAR HET IS GEKOCHT, IN WELK GEVAL RESTITUTIE PLAATSVINDT VAN DE BETREFFENDE, DOOR LICENTIENEMER BETAALDE LICENTIEVERGOEDING.

De begrippen “Autodesk”, “Overeenkomst” en “Licentienemer” en de andere begrippen die in deze Overeenkomst met een beginhoofdletter zijn geschreven, hebben een vastomlijnde betekenis. Een omschrijving van deze begrippen is te vinden in Bijlage A (voor zover deze begrippen niet in de tekst van de Overeenkomst zelf zijn gedefinieerd).

1. Licentie

1.1 Licentieverlening. Onder voorwaarde dat Licentienemer het bepaalde in deze Overeenkomst te allen tijde in acht neemt en de verschuldigde vergoedingen voldoet, verleent Autodesk aan Licentienemer een niet-exclusieve, niet voor sublicentie vatbare, niet-overdraagbare, beperkte licentie tot het Installeren van en het hebben van Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal, zulks uitsluitend (a) binnen het Gebied, (b) met inachtneming van de Soort Licentie en het Toegestane Aantal als bedoeld in de betreffende Licentieaanduiding alsmede (c) met inachtneming van de overige bepalingen in deze Overeenkomst. De verschillende Soorten Licenties staan vermeld in Bijlage B. Ingeval in de Licentieaanduiding geen melding wordt gemaakt van de Soort Licentie of van het Toegestane Aantal, dan wel er geen Licentieaanduiding voorhanden is, dan betreft het standaard de Evaluatielicentie en is het standaard Toegestane Aantal één (1).

1.2 Upgrades en Vorige Versies.

1.2.1 Gevolgen van een Upgrade. Indien Licentienemer van Autodesk of van een Distributeur een Upgrade van ander Gelicentieerd Materiaal ontvangt dat eerder aan Licentienemer in licentie is gegeven, wordt het eerder aan Licentienemer in licentie gegeven Gelicentieerde Materiaal en ander Autodesk-materiaal dat daarop betrekking heeft, vanaf dat moment als “Vorige Versie” aangemerkt. De licentieverlening en de overige rechten ter zake van een Vorige Versie komen honderdtwintig (120) dagen na Installatie van de Upgrade te vervallen, behoudens het bepaalde in artikel 1.2.2 (Uitzondering voor Relatiebeheerprogramma Licentienemers). Behoudens het bepaalde in artikel 1.2.2 (Uitzondering voor Relatiebeheerprogramma Licentienemers) dient Licentienemer binnen deze termijn van honderdtwintig (120) dagen (a) elk gebruik van de Vorige Versie te staken en alle kopieën van de Vorige Versie te Deïnstalleren en (b) wordt de Vorige Versie na afloop van deze termijn niet langer aangemerkt als Gelicentieerd Materiaal maar als Niet-inbegrepen Materiaal en komt de licentie voor die Vorige Versie voor Licentienemer te vervallen. Licentienemer verbindt zich om, op verzoek van Autodesk, alle kopieën van de Vorige Versie te vernietigen dan wel te retourneren aan Autodesk of aan de Distributeur bij wie dit materiaal is gekocht. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat Licentienemer voldoende bewijs overlegt dat alle kopieën van de Vorige Versie zijn Gedeïnstalleerd en, indien daartoe door Autodesk verzocht, zijn vernietigd dan wel geretourneerd aan Autodesk of aan de Distributeur bij wie dit materiaal was gekocht.

1.2.2 Uitzondering voor Relatiebeheerprogramma Licentienemers. Het verval van rechten met betrekking tot Vorige Versies als bedoeld in artikel 1.2.1 (Gevolgen van een Upgrade) geldt niet voor Licentienemer indien en voor zover (a) Licentienemer deelneemt aan een Relatiebeheerprogramma en in de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma bepaald is dat Vorige Versies door Licentienemer mogen worden behouden dan wel (b) zulks schriftelijk door Autodesk is aangegeven.

1.3 Aanvullende bepalingen. Op het Gelicentieerde Materiaal (of delen daarvan) kunnen voorwaarden van toepassing zijn ter aanvulling op of in afwijking van de bepalingen in deze Overeenkomst (b.v. voorwaarden die met het Gelicentieerde Materiaal worden meegeleverd of die ten tijde van het bestellen, installeren, downloaden, kopiëren of gebruik van het Gelicentieerd Materiaal ter beschikking worden gesteld). Licentienemer verbindt zich tot naleving van die voorwaarden.

1.4 Ander Materiaal. Indien Autodesk in verband met het Gelicentieerde Materiaal aanvullend materiaal aan Licentienemer levert of ter beschikking stelt, met inbegrip van correcties, patches, servicepacks, updates of upgrades voor of nieuwe versies van het Gelicentieerde Materiaal (met inbegrip van Upgrades) of Aanvullend Materiaal of Gebruikersdocumentatie voor het Gelicentieerde Materiaal, dan geldt (a) dat op dat aanvullende materiaal voorwaarden van toepassing kunnen zijn in aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in deze Overeenkomst (waaronder mede begrepen aanvullende of afwijkende vergoedingen, licentievoorwaarden of gebruiksbeperkingen), in welk geval Licentienemer zich verbindt tot naleving van die voorwaarden, en (b) dat ingeval er geen sprake is van andere voorwaarden voor het aanvullende materiaal, op dit aanvullende materiaal (behoudens het bepaalde in artikel 1.2 (Upgrades en Vorige Versies)) dezelfde voorwaarden van toepassing zijn (waaronder mede begrepen de licenties, de Soort Licentie en het Toegestane Aantal en de andere bepalingen in deze Overeenkomst) als op het Gelicentieerde Materiaal ten behoeve waarvan het aanvullende materiaal is verstrekt. Aan het hiervoor bepaalde kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot Niet-inbegrepen Materiaal.

1.5 Bevoegde Gebruikers. Licentienemer dient ervoor te zorgen dat het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend door Werknemers van Licentienemer Geïnstalleerd wordt en/of dat de Toegang daartoe uitsluitend aan hen is voorbehouden (tenzij in de betreffende Licentiesoort anders is aangegeven). Op deze Installatie en Toegang zijn alle overige voorschriften van toepassing die in deze Overeenkomst daaraan worden gesteld, met inbegrip van de Soort Licentie en het Toegestane Aantal. Licentienemer is verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde in deze Overeenkomst door de Werknemers van Licentienemer en door eventuele andere personen die via Licentienemer Toegang tot het Autodesk-materiaal verkrijgen (ongeacht of deze Toegang door Autodesk is toegestaan dan wel binnen het kader valt van de Soort Licentie en het Toegestane Aantal).

1.6 Gelicentieerd Materiaal van Derden. Het Autodesk-materiaal kan software, gegevens of andere materialen van derden bevatten. Het is ook mogelijk dat software, gegevens en ander materialen van derden met het Autodesk-materiaal worden meegeleverd. Op deze software, gegevens en materialen kunnen voorwaarden van toepassing zijn in aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in deze Overeenkomst. Deze aanvullende of afwijkende voorwaarden of verwijzingen daarnaar zijn opgenomen in of worden meegeleverd met bedoelde software, gegevens of andere materialen van derden (b.v. in het “About”-venster) of staan vermeld op een door Autodesk aangegeven webpagina (het URL-adres staat dan op de website van Autodesk of kan bij Autodesk worden opgevraagd). Licentienemer verbindt zich tot naleving van die voorwaarden. Licentienemer is daarnaast als enige verantwoordelijk voor de verkrijging en naleving van eventuele licenties die nodig zijn voor gebruik van de software, gegevens en andere materialen van derden welke door Licentienemer in verband met het Gelicentieerde Materiaal verkregen zijn of gebruikt worden. Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk niet verantwoordelijk is voor en geen mededelingen doet of garanties verstrekt ter zake van deze software, gegevens en materialen van derden en het gebruik dat Licentienemer daarvan maakt.

1.7 Relatiebeheerprogramma’s. Autodesk kan aan Licentienemer ter zake van het aan Licentienemer ingevolge deze Overeenkomst in licentie gegeven Gelicentieerde Materiaal een (1) of meer Relatiebeheerprogramma’s aanbieden, waarbij Licentienemer de keuze heeft om deel te nemen aan een (1) of meer Relatiebeheerprogramma’s (op grond van deze Relatiebeheerprogramma’s kunnen aanvullende of afwijkende rechten worden verleend ten opzichte van de rechten die in deze Overeenkomst zijn opgenomen). Op deze Relatiebeheerprogramma’s zijn de betreffende voorwaarden van Autodesk van toepassing, welke voorwaarden staan vermeld in de toepasselijke Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma. Licentienemer gaat ermee akkoord dat ingeval hij een Relatiebeheerprogramma aanvraagt, accepteert of daarvan gebruikmaakt, Licentienemer gebonden is aan bedoelde voorwaarden, zoals deze te eniger tijd conform de toepasselijke Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma gewijzigd kunnen worden (welke voorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen daarop, deel uitmaken van deze Overeenkomst en hier als ingelast dienen te worden beschouwd). Licentienemer verbindt zich tot naleving van die voorwaarden. Licentienemer is ermee bekend dat Autodesk nadere acceptatie van bedoelde voorwaarden mag verlangen als voorwaarde voor de deelname aan een van deze Relatiebeheerprogramma’s.

1.8 Diensten. Autodesk kan van tijd tot tijd bepaalde Diensten aanbieden, gelijk Licentienemer ervoor kan kiezen deze Diensten af te nemen en daarvan te profiteren. Op deze Diensten zijn de betreffende voorwaarden van Autodesk van toepassing, welke voorwaarden staan vermeld in de betreffende Servicevoorwaarden. Licentienemer gaat ermee akkoord dat ingeval hij bepaalde Diensten aanvraagt, accepteert of daarvan gebruikmaakt, Licentienemer gebonden is aan bedoelde voorwaarden, zoals deze te eniger tijd conform de toepasselijke Servicevoorwaarden gewijzigd kunnen worden (welke voorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen daarop, deel uitmaken van deze Overeenkomst en hier als ingelast dienen te worden beschouwd). Licentienemer verbindt zich tot naleving van die voorwaarden. Licentienemer is ermee bekend dat Autodesk nadere acceptatie van bedoelde voorwaarden mag verlangen als voorwaarde voor de levering van deze Diensten.

1.9 Archiefkopie. De licentie van Licentienemer ingevolge artikel 1.1 (Licentieverlening) omvat tevens het recht om van het Gelicentieerde Materiaal binnen het Gebied één archiefkopie te maken, met dien verstande dat (a) deze beperking tot één kopie niet geldt voor kopieën die incidenteel gemaakt worden als onderdeel van een routinematige backup van het volledige computersysteem van Licentienemer waarop het Gelicentieerde Materiaal conform het bepaalde in deze Overeenkomst is Geïnstalleerd, wanneer bij deze backup ook kopieën worden gemaakt van alle of vrijwel alle andere software op dit computersysteem en (b) deze archiefkopie uitsluitend Geïnstalleerd mag worden en daartoe Toegang mag worden verkregen (behoudens op een backup-opslagmedium van waaruit geen toegang tot het Gelicentieerde Materiaal verkregen kan worden) indien en zolang de originele versie van het Gelicentieerde Materiaal buiten werking en niet toegankelijk is. Kopieën van het Gelicentieerde Materiaal die te eniger tijd Geïnstalleerd worden en het Toegestane Aantal overschrijden terwijl de originele versie van het Gelicentieerde Materiaal eveneens Toegankelijk is, worden niet als “archiefkopieën” beschouwd als bedoeld in dit artikel 1.9 (Archiefkopie).

1.10 Aard van de Licenties. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat wanneer hij een licentie voor het Gelicentieerde Materiaal verkrijgt (waaronder op grond van een Relatiebeheerprogramma of door afname van Diensten), deze transactie niet afhangt van de levering van toekomstige eigenschappen of functionaliteiten en evenmin gebaseerd is op in het openbaar gedane of overige (al dan niet schriftelijk verrichte) mededelingen van Autodesk met betrekking tot toekomstige eigenschappen of functionaliteiten.

1.11 API’s. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat eventuele API-gegevens en Ontwikkelingsmaterialen (tenzij ter zake van die API-gegevens of Ontwikkelingsmaterialen in aanvullende of afwijkende voorwaarden door Autodesk anders is aangegeven) (a) vertrouwelijk zijn en eigendom zijn van Autodesk, (b) niet mogen worden verspreid, medegedeeld of anderszins beschikbaar worden gesteld aan derden, (c) uitsluitend intern en uitsluitend in samenhang met en ten behoeve van het bij Licentienemer intern toegestane gebruik van het Gelicentieerde Materiaal waarop de API-gegevens of de Ontwikkelingsmaterialen betrekking hebben, aangewend mogen worden, zoals voor de ontwikkeling en ondersteuning van applicaties, modules en onderdelen die op of in samenhang met het betreffende Gelicentieerde Materiaal dienen te functioneren, en (d) uitsluitend Geïnstalleerd mogen worden op dezelfde Computer(s) als die waarop het betreffende Gelicentieerde Materiaal mag worden Geïnstalleerd. Onverminderd het vorenstaande of artikel 3 (Alle rechten voorbehouden) geldt dat wanneer dergelijke applicaties, modules of onderdelen conform het bepaalde in deze Overeenkomst door Licentienemer worden ontwikkeld, het Licentienemer op grond van deze Overeenkomst niet verboden is om die applicaties, modules en onderdelen in samenhang te gebruiken met (en deze applicaties, modules en onderdelen over te zetten naar) andere software en hardware (met inbegrip van software en hardware van derden), wanneer (i) in deze applicaties, modules en onderdelen geen Ontwikkelingsmaterialen of andere Autodesk-materialen zijn verwerkt of opgenomen (behoudens de API-gegevens die conform het bepaalde in deze Overeenkomst bij de ontwikkeling daarvan zijn gebruikt) en (ii) de API-gegevens niet daarin bekend worden gemaakt. Voor de toepassing van dit artikel 1.10 (API’s), wordt (A) onder “API-gegevens” verstaan de standaardgegevens inzake de application programming interface (“API”) die in het algemeen door Autodesk aan licentienemers van het Gelicentieerde Materiaal ter beschikking worden gesteld en waarin de eisen staan vermeld voor de interactie met (b.v. het oproepen of sturen van de functionaliteiten van) de software die in het Gelicentieerde Materiaal is opgenomen, en wordt (B) onder “Ontwikkelingsmaterialen” verstaan software development kits (SDK’s) en overige toolkits, libraries, scripts, reference codes of sample codes en vergelijkbare ontwikkelingsmaterialen die in het Gelicentieerde Materiaal zijn opgenomen. Onder API-gegevens wordt niet verstaan de implementatie van deze interface-gegevens, eventuele Ontwikkelingsmaterialen of andere software, modules of onderdelen.

2. Licentiebeperkingen; Verboden

2.1 Beperkingen en uitsluitingen.

2.1.1 Geen licentieverlening; Onbevoegde activiteiten. Partijen merken op en gaan ermee akkoord dat op grond van deze Overeenkomst – ongeacht een andersluidende bepaling in deze Overeenkomst – geen (schriftelijke, stilzwijgende of overige) licentie wordt verleend (waarbij geldt dat een dergelijk recht uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is uitgesloten) (a) voor Niet-inbegrepen Materiaal, (b) voor Autodesk-materiaal dat onrechtmatig door Licentienemer is verkregen dan wel door Licentienemer op een wijze die strijdig is met deze Overeenkomst is verkregen, (c) voor Installatie van of Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal na afloop van de geldende licentieperiode (ongeacht of dit een vaste contractsperiode of een Relatiebeheerprogramma periode of termijn betreft) dan wel buiten het kader van de Soort Licentie en het Toegestane Aantal, (d) voor Installatie van het Gelicentieerde Materiaal op een Computer die geen eigendom is van Licentienemer en niet door Licentienemer is geleasd en die binnen diens macht gelegen is, behoudens schriftelijke toestemming van Autodesk, (e) voor de doorgifte, verhuur, uitleen, leasing, verkoop, sublicentiëring, overdracht of ter beschikking stelling van het Autodesk-materiaal of een gedeelte daarvan aan natuurlijke of rechtspersonen, behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is bepaald dan wel behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Autodesk, (f) voor de levering of terbeschikkingstelling van eigenschappen of functionaliteiten van het Autodesk-materiaal aan natuurlijke of rechtspersonen (behoudens aan en ten behoeve van Licentienemer zelf voor het doel dat voor de betreffende Soort Licentie is aangegeven), ongeacht of dit via een netwerk of al dan niet via hosting geschiedt, (g) voor het (doen) Installeren of gebruiken van het Autodesk-materiaal via internet of via een ander niet-lokaal netwerk, waaronder mede begrepen gebruik in verband met een Wide Area Network (WAN), een Virtual Private Network (VPN), virtualisatie, webhosting, timesharing, servicebureau, Software-as-a-Service, cloud-service of andere diensten en technologie, behoudens voor zover met betrekking tot een bepaalde Soort Licentie uitdrukkelijk anders is bepaald, (h) voor het verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken van eigendomsrechtelijke aanduidingen, etiketten of markeringen in het Autodesk-materiaal, (i) voor het decompileren en disassembleren van of anderszins toepassen van reverse engineering op het Autodesk-materiaal, dan wel (j) voor het vertalen, adapteren, arrangeren of het maken van afgeleide werken van of anderszins aanbrengen van wijzigingen in het Autodesk-materiaal voor welk doel dan ook.

2.1.2 Gelicentieerd Materiaal als één product. Het Gelicentieerde Materiaal wordt als één product aan Licentienemer in licentie gegeven, waarbij geldt dat de diverse onderdelen niet ten behoeve van Installatie of Toegang van elkaar mogen worden afgescheiden (en dat alle onderdelen op dezelfde Computer Geïnstalleerd dienen te worden en daarop Toegankelijk zijn, behoudens schriftelijke toestemming van Autodesk).

2.1.3 Gebied. De ingevolge deze Overeenkomst verleende licenties zijn uitsluitend verleend voor het Gebied, behoudens schriftelijke toestemming van Autodesk. Het is Licentienemer (diens Werknemers daaronder mede begrepen) ingevolge deze Overeenkomst niet toegestaan om het Gelicentieerde Materiaal buiten het Gebied te Installeren of daartoe buiten het Gebied Toegang te hebben.

2.1.4 Gevolgen van onbevoegd gebruik. Licentienemer verbindt zich geen gebruikstoepassingen of activiteiten te verrichten die op grond van het bepaalde in dit artikel 2.1 (Beperkingen en uitsluitingen) verboden zijn (dan wel met de alhier vermelde beperkingen in strijd zijn) (gezamenlijk te noemen: “Onbevoegd Gebruik”), dan wel zulks aan derden toe te staan of derden daarbij van dienst te zijn. Onbevoegd Gebruik van, dan wel Installatie van of Toegang tot, het ingevolge deze Overeenkomst geleverde Gelicentieerde Materiaal buiten het kader van de licentieverlening (waaronder begrepen buiten het kader van de betreffende Soort Licentie en/of het Toegestane Aantal) of anderszins in strijd met deze Overeenkomst, wordt geacht inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Autodesk alsmede een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst op te leveren. Licentienemer dient Autodesk terstond van een Onbevoegd Gebruik of een anderszins onbevoegde Installatie of Toegang in kennis te stellen.

2.2 Omzeiling.

2.2.1 Het is Licentienemer niet toegestaan om (1) apparatuur, software of andere middelen in te zetten (die bestemd zijn) ter omzeiling of ter verwijdering van de door Autodesk in verband met het Autodesk-materiaal gehanteerde technische beveiliging, dan wel (ii) bij Installatie van of Toegang tot het Autodesk-materiaal gebruik te maken van een productcode, autorisatiecode, serienummer of andere kopieerbeveiliging die niet rechtstreeks door Autodesk of door een Distributeur is geleverd. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het vorenstaande, is het Licentienemer niet toegestaan om apparatuur, software of andere middelen in te zetten (die bestemd zijn) ter omzeiling of ter verwijdering van de Autodesk Licentie Manager dan wel ter omzeiling of ter verwijdering van andere tools of technische beschermingsmaatregelen die door Autodesk zijn aangeleverd of beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van het beheer van en het toezicht en de controle op de Installatie van of de Toegang tot het Autodesk-materiaal.

2.2.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om apparatuur, software of andere middelen in te zetten (die bestemd zijn) ter omzeiling of ter verwijdering van gebruiksbeperkingen, dan wel ter activering van functionaliteiten die door Autodesk buiten werking zijn gesteld, in verband met het Niet-inbegrepen Materiaal. Het is Licentienemer niet toegestaan om functionaliteiten of technische beperkingen van het Autodesk-materiaal te omzeilen of te verwijderen die onbevoegd kopiëren of Installatie van of Toegang tot het Niet-inbegrepen Materiaal voorkomen of onmogelijk maken, dan wel daartoe bestemd zijn.

3. Alle rechten voorbehouden

Autodesk en haar licentiegevers behouden zich de eigendom en alle rechten voor ter zake van het Autodesk-materiaal en alle kopieën daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot daarmee verbandhoudende auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en overige intellectuele eigendomsrechten. Licentienemer beschikt ter zake van het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend over de beperkte licenties die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn verleend. Aan Licentienemer komen geen andere (al dan niet stilzwijgende) rechten toe. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat het Autodesk-materiaal in licentie wordt gegeven en niet wordt verkocht en dat alle rechten tot Installatie van en Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend worden verkregen op grond van deze licentie van Autodesk. De opzet en inrichting van de Software in het Autodesk-materiaal, de broncodes en vergelijkbaar materiaal met betrekking tot deze Software, de API-gegevens en de Ontwikkelingsmaterialen (beide laatste als bedoeld in artikel 1.11 (API’s)), alsmede alle overige Gelicentieerde Materiaal dat als vertrouwelijk of als bedrijfseigendom wordt aangemerkt, betreffen waardevolle bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke en eigendomsrechtelijk beschermde gegevens van Autodesk en haar leveranciers, welke (a) niet mogen worden verspreid, medegedeeld of anderszins beschikbaar worden gesteld aan derden en (b) uitsluitend intern en uitsluitend in samenhang met en ten behoeve van het bij Licentienemer intern toegestane gebruik van het Gelicentieerde Materiaal gebruikt mogen worden.

4. Privacy, gebruik van gegevens, connectiviteit

4.1 Privacy en gebruik van gegevens. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Licentienemer (en derden die namens Licentienemer optreden) in verband met deze Overeenkomst bepaalde informatie en gegevens (waaronder mede begrepen persoonsgegevens) betreffende Licentienemer en diens bedrijf aan Autodesk en haar Distributeurs ter beschikking kan (kunnen) stellen, gelijk Autodesk en haar Distributeurs (en derden die namens Autodesk en haar Distributeurs optreden) deze informatie en gegevens kunnen verkrijgen, waaronder mede begrepen de informatie en de gegevens die aan Autodesk en haar Distributeurs (dan wel derden die namens Autodesk en haar Distributeurs optreden) worden verstrekt, dan wel door hen worden verkregen, via het Klantgegevensformulier dan wel anderszins in verband met bestellingen, registratie, activering, updates, autorisaties van rechten, audits, toezicht op de Installatie van en de Toegang tot het Autodesk-materiaal, Relatiebeheerprogramma’s en Diensten en het beheer van de klantrelatie met Licentienemer. Licentienemer verleent hierbij toestemming aan Autodesk om deze informatie en gegevens (eventuele persoonsgegevens daaronder begrepen) onder zich te houden, te gebruiken, op te slaan en openbaar te maken conform het beleid van Autodesk inzake privacy en gegevensbescherming, zoals dit beleid van tijd tot tijd gewijzigd kan worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Privacy Verklaring van Autodesk, die momenteel te vinden is op http://usa.autodesk.com/privacy/. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het vorenstaande, is Licentienemer ermee bekend en gaat hij ermee akkoord dat Autodesk (a) Licentienemer (en derden die namens Licentienemer optreden) van tijd tot tijd mag verzoeken uitdrukkelijk in te stemmen met de voorwaarden van de Privacy Verklaring van Autodesk en/of met specifiek gebruik van informatie en gegevens (waaronder mede begrepen persoonsgegevens); (b) informatie en gegevens, waaronder mede begrepen informatie en gegevens inzake het gebruik van het Autodesk-materiaal door Licentienemer en diens Relatiebeheerprogramma’s en ondersteuningsaanvragen, mag doorgeven aan gelieerde- en dochter ondernemingen van Autodesk, aan Distributeurs en aan overige derden in verband met de levering, het onderhoud, de administratie of het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal, de Relatiebeheerprogramma’s of de Diensten, dan wel in verband met de uitvoering van overeenkomsten betreffende het Gelicentieerde Materiaal, de Relatiebeheerprogramma’s of de Diensten; en (c) deze informatie en gegevens ook naar het buitenland mag overbrengen, ook naar landen waar de wet- en regelgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming een lager niveau van bescherming aan Licentienemer bieden dan het land waar Licentienemer is gevestigd. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat dit beleid van tijd tot tijd door Autodesk gewijzigd kan worden en dat deze wijzigingen, zodra zij op de website van Autodesk staan gepubliceerd of anderszins schriftelijk door Autodesk kenbaar zijn gemaakt, ook voor Licentienemer zullen gelden.

4.2 Connectiviteit. Bepaald Gelicentieerd Materiaal faciliteert voor Licentienemer de toegang tot en het gebruik van content en diensten die gehost worden op websites die door Autodesk en derden worden onderhouden, of vereist dat Licentienemer deze toegang heeft. Deze content en diensten kunnen in sommige gevallen een eigenschap of functie lijken te zijn binnen of ter aanvulling op het Gelicentieerde Materiaal op de Computer van Licentienemer, hoewel ze op deze websites gehost worden. Wanneer toegang tot die content of diensten wordt verkregen of wanneer Gelicentieerd Materiaal wordt gebruikt, is het mogelijk dat de Computer van Licentienemer zonder verdere waarschuwing automatisch verbinding maakt met internet (incidenteel, periodiek of regelmatig) en een website van Autodesk of derden opent — bijvoorbeeld om extra informatie, eigenschappen of functionaliteiten aan Licentienemer aan te bieden of om te controleren dat het Gelicentieerde Materiaal en/of de content en de diensten gebruikt worden overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst en eventuele andere toepasselijke voorwaarden. Op deze connectiviteit met de websites van Autodesk is het beleid van Autodesk inzake privacy en gegevensbescherming van toepassing als bedoeld in dit artikel 4 (Privacy, gebruik van gegevens, connectiviteit). De connectiviteit met websites van derden wordt geregeld in de voorwaarden (met inbegrip van disclaimers en kennisgevingen) die op die websites vermeld staan of die anderszins betrekking hebben op de content of de diensten van derden. Autodesk heeft geen invloed op, doet geen aanbevelingen ter zake van, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze content of diensten van derden. Transacties tussen Licentienemer en derden in verband met deze content en diensten, waaronder mede begrepen het privacybeleid van die derden, het gebruik dat zij maken van persoonsgegevens, de levering van en betaling voor producten en diensten en alle overige voorwaarden die op die transacties betrekking hebben, betreffen uitsluitend transacties tussen Licentienemer en die derden. Autodesk kan de beschikbaarheid van de content of de diensten van derden te allen tijde om welke reden dan ook aanpassen of stopzetten. Het is mogelijk dat voor de toegang tot en het gebruik van bepaalde content en diensten (van Autodesk of van derden) akkoord dient te worden gegaan met aparte voorwaarden en/of aanvullende vergoedingen dienen te worden voldaan.

5. Beperkte garantie en garantie-uitsluiting

5.1 Beperkte garantie. Autodesk garandeert dat het Gelicentieerde Materiaal vanaf de datum van levering aan Licentienemer en gedurende negentig (90) dagen daarna of wanneer de licentietermijn korter is, deze kortere termijn (“Garantietermijn”) over de algemene eigenschappen en functies beschikt als vermeld in het Gebruikersdocumentatiegedeelte van het Gelicentieerde Materiaal. Behoudens eventuele wettelijke garanties en rechten welke rechtens niet beperkt of uitgesloten mogen worden, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Autodesk en derhalve de uitsluitende verhaalsmogelijkheid voor Licentienemer gedurende de Garantietermijn (“Beperkte Garantie”) beperkt is tot (i) een workaround of herstel van eventuele fouten, dan wel (ii) restitutie van de door Licentienemer betaalde licentievergoedingen en beëindiging van deze Overeenkomst of van de licentie waarop het betreffende Gelicentieerde Materiaal betrekking heeft, zulks ter keuze van Autodesk. Restitutie wordt slechts verleend op voorwaarde dat het Autodesk-materiaal samen met een kopie van de Licentieaanduiding van Licentienemer binnen de Garantietermijn wordt geretourneerd aan de voor Licentienemer dichtstbijzijnde vestiging van Autodesk, dan wel aan de Distributeur waar Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft. DE BEPERKTE GARANTIE ALS BEDOELD IN DIT ARTIKEL VERLEENT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN AAN LICENTIENEMER. AAN LICENTIENEMER KUNNEN AANVULLENDE WETTELIJKE RECHTEN TOEKOMEN, WELKE VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEND ZIJN. HET IS NIET DE INTENTIE VAN AUTODESK OM DE GARANTIERECHTEN VAN LICENTIENEMER OP EEN WIJZE TE BEPERKEN DIE IN STRIJD IS MET DE WET.

5.2 Garantie-uitsluiting. BEHOUDENS DE INGEVOLGE ARTIKEL 5.1 (BEPERKTE GARANTIE) VERLEENDE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE, ALSMEDE VOOR ZOVER ZULKS INGEVOLGE HET TOEPASSELJKE RECHT IS TOEGESTAAN, WORDEN DOOR AUTODESK EN HAAR LEVERANCIERS AAN LICENTIENEMER GEEN GARANTIES VERLEEND OF VERKLARINGEN GEDAAN VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND (WAARONDER MEDE BEGREPEN STILZWIJGENDE GARANTIES OMTRENT COURANTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET-INBREUKMAKEN OP RECHTEN, DAN WEL OVERIGE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE WET, UIT DE GANG VAN ZAKEN BIJ VORIGE TRANSACTIES OF UIT HANDELSGEBRUIK) MET BETREKKING TOT HET AUTODESK-MATERIAAL, DE RELATIEBEHEERPROGRAMMA’S OF DE DIENSTEN (OP GROND VAN EEN RELATIEBEHEERPROGRAMMA OF ANDERSZINS). VERKLARINGEN OF MEDEDELINGEN IN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL BETREFFENDE HET AUTODESK-MATERIAAL, DE RELATIEBEHEERPROGRAMMA’S OF DE DIENSTEN EN DE EIGENSCHAPPEN OF FUNCTIONALITEITEN DAARVAN EN ANDERE BERICHTGEVING AAN LICENTIENEMER DIENEN SLECHTS TER INFORMATIE EN LEVEREN GEEN GARANTIE OF BINDENDE VERKLARING OP. ONVERMINDERD HET VORENSTAANDE WORDT NIET DOOR AUTODESK GEGARANDEERD: (a) DAT DE WERKING VAN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL OF DE DIENSTEN C.Q. DE DAARMEE BEHAALDE RESULTATEN ZONDER ONDERBREKINGEN EN FOUTEN, VEILIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR EN VOLLEDIG GESCHIEDT C.Q. TOT STAND KOMEN, ONGEACHT OF ER SPRAKE IS VAN EEN RELATIEBEHEERPROGRAMMA OF ONDERSTEUNING DOOR AUTODESK OF DOOR DERDEN; (b) DAT FOUTEN DOOR AUTODESK OF DOOR DERDEN WORDEN HERSTELD, DAN WEL (c) DAT EEN BEPAALD VERZOEK OM ONDERSTEUNING DOOR AUTODESK OF DOOR DERDEN WORDT INGEWILLIGD DAN WEL DAT DE GEBODEN OPLOSSING VOLDOET AAN DE EISEN OF VERWACHTINGEN VAN LICENTIENEMER. HET VORENSTAANDE LAAT ONVERLET DE WERKING VAN GARANTIES DIE UIT DE WET VOORTVLOEIEN EN DIE ONDANKS EEN ANDERSLUIDENDE CONTRACTUELE BEPERKING NIET GEWIJZIGD, BEPERKT OF UITGESLOTEN KUNNEN WORDEN.

6. Waarschuwingen

6.1 Functionaliteitsbeperkingen. Het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten betreffen professionele, bedrijfsmatige tools die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik door geschoolde professionals (behoudens het Gelicentieerde Materiaal dat bestemd is voor niet-commercieel gebruik, zoals het Autodesk-materiaal dat ontwikkeld is voor huishoudelijk of ander consumentengebruik dan wel uitsluitend voor educatieve of individuele leerdoeleinden in licentie is gegeven). Met name bij professioneel, bedrijfsmatig gebruik dienen het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten niet de plaats in te nemen van het professionele oordeel van Licentienemer en onafhankelijke toetsing. Het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van Licentienemer bij diens ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings-, test- en/of overige activiteiten. Het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten mogen niet de plaats innemen van de eigen zelfstandige ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings-, test- en/of andere activiteiten van Licentienemer, waaronder begrepen activiteiten op het gebied van productbelasting, veiligheid en nut. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen van het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten zijn het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten niet getest voor alle situaties waarin zij gebruikt zouden kunnen worden. Autodesk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de resultaten die met het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten zijn verkregen. Degenen die van het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten gebruikmaken, zijn verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht en de controle op het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten en de daarmee verkregen resultaten. Deze verantwoordelijkheid strekt zich mede uit tot het vaststellen voor welk gebruik het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten geëigend is en welke combinatie van Gelicentieerd Materiaal, Diensten en andere computerprogramma’s en materialen een bijdrage kan leveren aan de beoogde resultaten. Degenen die van het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten gebruikmaken, zijn eveneens verantwoordelijk voor het vaststellen welke onafhankelijke procedures voldoende zijn om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en andere eigenschappen van de met het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten verkregen resultaten te testen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle zaken die met behulp van het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten zijn ontworpen. Licentienemer is er voorts mee bekend en gaat ermee akkoord dat het Gelicentieerde Materiaal bij het leveren van specifieke functionaliteit deel uitmaakt van de totale unieke hardware- en softwareomgeving van Licentienemer en dat het mogelijk is dat het door Autodesk geleverde Gelicentieerde Materiaal en de Diensten binnen het beperkte kader van de ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings- en/of testactiviteiten van Licentienemer niet de door Licentienemer gewenste resultaten opleveren.

6.2 Activeringscodes en beveiliging.

6.2.1 Activeringscode nodig voor Installatie/Toegang en gebruik. Voor de Installatie van en de Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal en het verdere gebruik daarvan kunnen van tijd tot tijd activeringscodes nodig zijn. Deze worden door Autodesk aangeleverd. Voordat Autodesk een activeringscode afgeeft, kan registratie worden verlangd. Licentienemer dient aan Autodesk en haar Distributeur alle informatie te verstrekken die voor deze registratie nodig is en ervoor te zorgen dat alle aan Autodesk en haar Distributeur verstrekte informatie juist en actueel is. Licentienemer dient zijn registratiegegevens permanent via klantenregistratieprocedures bij te houden en te actualiseren, onder meer via het door Autodesk te verstrekken Klantgegevensformulier. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat deze gegevens door Autodesk gebruikt mogen worden overeenkomstig het bepaalde in haar Privacy Verklaring (zoals beschreven of vermeld in artikel 4 (Privacy, gebruik van gegevens, connectiviteit)).

6.2.2 Blokkering toegang. LICENTIENEMER IS ERMEE BEKEND EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE INSTALLATIE VAN EN TOEGANG TOT HET GELICENTIEERDE MATERIAAL DOOR DE ACTIVERINGS-, BEVEILIGINGS- EN TECHNISCHE BESCHERMINGSMECHANISMEN GEBLOKKEERD KUNNEN WORDEN INGEVAL LICENTIENEMER TRACHT HET GELICENTIEERDE MATERIAAL OF EEN GEDEELTE DAARVAN OVER TE ZETTEN OP EEN ANDERE COMPUTER, LICENTIENEMER INGRIJPT IN DE TECHNISCHE BESCHERMINGS- OF DATUMMECHANISMEN OP EEN COMPUTER OF IN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL, LICENTIENEMER OOK NA AFLOOP VAN EEN GELDENDE RELATIEBEHEERPROGRAMMAPERIODE OF VASTE CONTRACTSPERIODE VAN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL GEBRUIK BLIJFT MAKEN, DAN WEL LICENTIENEMER BEPAALDE ANDERE HANDELINGEN VERRICHT WAARDOOR DE BEVEILIGINGSMODUS WORDT ONTREGELD DAN WEL IN ANDERE OMSTANDIGHEDEN, ALSMEDE DAT ZULKS NEGATIEVE GEVOLGEN KAN HEBBEN VOOR DE TOEGANG TOT HET WERKPRODUCT EN DE ANDERE GEGEVENS VAN LICENTIENEMER. NADERE INFORMATIE HIEROVER IS TE VINDEN IN HET BETREFFENDE GELICENTIEERDE MATERIAAL OF KAN WORDEN INGEWONNEN BIJ AUTODESK.

6.2.3 Gevolgen van activeringscodes. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de ontvangst van een activeringscode (ongeacht of deze al dan niet onterecht aan Licentienemer is verstrekt) geen bewijs oplevert van de licentierechten van Licentienemer en niet van invloed is op de omvang van die rechten. Deze rechten staan uitsluitend omschreven in deze Overeenkomst en in de betreffende Licentieaanduiding.

6.3 Gevolgen voor gegevens. De werkproducten en andere gegevens die met behulp van het Gelicentieerde Materiaal op grond van bepaalde Soorten Licenties worden vervaardigd, waaronder begrepen licenties die het gebruik daarvan beperken tot educatieve of persoonlijke leerdoeleinden, kunnen bepaalde mededelingen en beperkingen bevatten waardoor dat werkproduct of die gegevens slechts in bepaalde omstandigheden gebruikt kunnen worden (b.v. alleen op educatief gebied). Daarnaast geldt dat wanneer Licentienemer werkproducten of andere gegevens die met behulp van het Gelicentieerde Materiaal zijn vervaardigd, combineert met of koppelt aan werkproducten of gegevens die op andere wijze zijn vervaardigd, die andere werkproducten en gegevens ook onder de werking van die mededelingen en restricties kunnen vallen. Autodesk is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor situaties waarin werkproducten of andere gegevens die met behulp van het Gelicentieerde Materiaal zijn vervaardigd, door Licentienemer worden gecombineerd met of gekoppeld aan werkproducten en gegevens die op andere wijze zijn vervaardigd. Voorts is het Licentienemer niet toegestaan om deze mededelingen of beperkingen te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Beperking van aansprakelijkheid naar soort en bedrag. AUTODESK EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN NIMMER (RECHTSTREEKS DAN WEL INDIRECT) AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, WINST- OF OMZETDERVING, GEBRUIKS- OF GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN (ONGEACHT UIT WELKE HOOFDEN DEZE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVORDERD). VOORTS IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK EN HAAR LEVERANCIERS VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET DE MATERIALEN, RELATIEBEHEERPROGRAMMA’S OF DIENSTEN VAN AUTODESK BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR LICENTIENEMER VOOR DIE MATERIALEN, RELATIEBEHEERPROGRAMMA’S OF DIENSTEN BETAALD OF VERSCHULDIGD IS.

7.2 Toepassing en omvang aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN DIT ARTIKEL 7 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) GELDT, VOOR ZOVER ZULKS WETTELIJK IS TOEGESTAAN, VOOR ALLE SCHADE EN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT UIT WELKEN HOOFDE AANSPRAKELIJKHEID WORDT GESTELD, DAT WIL ZEGGEN UIT OVEREENKOMST, UIT ONRECHTMATIGE DAAD (NALATIGHEID DAARONDER MEDE BEGREPEN) OF ANDERSZINS, ZELFS INGEVAL AUTODESK OP DE MOGELIJKHEID VAN AANSPRAKELIJKHEID IS GEWEZEN EN ONGEACHT OF DE BEPERKTE VERHAALSRECHTEN DIE INGEVOLGE DEZE OVEREENKOMST WORDEN VERLEEND AAN HUN SPECIFIEKE DOEL VOLDOEN. VOORTS GAAT LICENTIENEMER ERMEE AKKOORD DAT DE DOOR AUTODESK IN REKENING GEBRACHTE EN DOOR LICENTIENEMER BETAALDE LICENTIE-, RELATIEBEHEERPROGRAMMA-, SERVICE- EN OVERIGE VERGOEDINGEN GEBASEERD ZIJN OP EN REKENING HOUDEN MET DE RISICOVERDELING ALS BEDOELD IN DIT ARTIKEL 7 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) EN DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN DIT ARTIKEL 7 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VORMT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN.

8. Duur en beëindiging

8.1 Duur, beëindiging en opschorting. Elke licentie ingevolge deze Overeenkomst met betrekking tot een specifiek pakket aan Gelicentieerd Materiaal treedt in werking: (a) per de aanvangsdatum van deze Overeenkomst, dan wel (b) op het tijdstip van betaling van de geldende vergoedingen door Licentienemer, behoudens ingeval van licenties (zoals een evaluatielicentie) waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, dan wel (c) op het tijdstip van levering van het Gelicentieerde Materiaal, dan wel (d) per de aanvangsdatum van de toepasselijke Relatiebeheerprogramma periode of vaste contractsperiode ingeval het Autodesk-materiaal in verband met een Relatiebeheerprogramma wordt geleverd, zulks afhankelijk van welke gebeurtenis zich het laatste voordoet. Zowel Autodesk als Licentienemer is gerechtigd deze Overeenkomst, de licentie van Licentienemer met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal, het Relatiebeheerprogramma van Licentienemer en/of de levering van Diensten ten behoeve van het Gelicentieerde Materiaal te beëindigen ingeval de wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en deze tekortkoming niet alsnog binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling heeft hersteld. Indien de Licentienemer echter in strijd handelt met Artikel 1 (Licentie) of Artikel 2 (Licentiebeperkingen; Verboden), dan mag Autodesk deze Overeenkomst, de licentie van Licentienemer met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal, het Relatiebeheerprogramma van Licentienemer, en/of de levering van Diensten ten behoeve van het Gelicentieerde Materiaal onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke ingebrekestelling. Voorts is Autodesk gerechtigd om in plaats van beëindiging over te gaan tot opschorting van de licentie van Licentienemer met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal, het Relatiebeheerprogramma van Licentienemer, de levering van Diensten ten behoeve van het Gelicentieerde Materiaal en/of overige verplichtingen van Autodesk of rechten van Licentienemer ingevolge deze Overeenkomst (of ingevolge andere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op materiaal dat bij het Gelicentieerde Materiaal hoort), ingeval Licentienemer nalatig is gebleven met een betaling aan Autodesk of een Distributeur dan wel anderszins tekort is geschoten in de nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst dan wel het bepaalde in andere voorwaarden die op die licentie, het Relatiebeheerprogramma, de Diensten of het andere bijbehorende materiaal van toepassing zijn. Autodesk is tevens gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen ingeval Licentienemer in een faillissementsprocedure betrokken raakt, insolvent raakt of een akkoord sluit met diens schuldeisers. Deze Overeenkomst wordt automatisch, zonder nadere kennisgeving of handeling zijdens Autodesk, beëindigd ingeval van vereffening van Licentienemer.

Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Autodesk haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan overdragen of uitbesteden.

8.2 Gevolgen van beëindiging van overeenkomst of licentie. De ingevolge deze Overeenkomst verleende licenties komen te vervallen bij afloop of beëindiging van deze Overeenkomst. Bij afloop of beëindiging van een aan Licentienemer verleende licentie dient Licentienemer elk gebruik van het Autodesk-materiaal waarop die licentie van toepassing is en elk gebruik van eventuele Relatiebeheerprogramma’s (bijbehorende diensten daaronder mede begrepen) en Diensten te staken en alle kopieën van het Autodesk-materiaal te Deïnstalleren. Licentienemer verbindt zich om, op verzoek van Autodesk, alle Autodesk-materiaal te vernietigen dan wel te retourneren aan Autodesk of aan de Distributeur bij wie dit materiaal is gekocht. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat Licentienemer voldoende bewijs overlegt dat alle kopieën van het Autodesk-materiaal zijn Gedeïnstalleerd en, indien daartoe door Autodesk verzocht, zijn vernietigd dan wel geretourneerd aan Autodesk of aan de Distributeur bij wie dit materiaal was gekocht. Ingeval het Relatiebeheerprogramma van Licentienemer afgelopen of beëindigd is, maar deze Overeenkomst en de licentie van Licentienemer voor het Gelicentieerde Materiaal nog geldig zijn, komen de rechten van Licentienemer uit hoofde van dat Relatiebeheerprogramma (de rechten op Vorige Versies daaronder mede begrepen) te vervallen en verbindt Licentienemer zich (behoudens een andersluidende bepaling in de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma) met betrekking tot alle kopieën van die Vorige Versies tot nakoming van zijn verplichtingen ingevolge artikel 1.2.1 (Gevolgen van een upgrade) (waaronder begrepen de verplichting om het gebruik van die kopieën te staken, deze te Deïnstalleren en te vernietigen dan wel te retourneren).

8.3 Geldigheid na beëindiging. De artikelen 1.3 (Aanvullende bepalingen), 1.4 (Ander materiaal), 1.5 (Bevoegde gebruikers), 1.6 (Gelicentieerd materiaal van derden), 1.11 (API’s), 2.1.1 (Geen licentieverlening; Verboden activiteiten), 2.1.4 (Gevolgen van onbevoegd gebruik), 2.2 (Omzeiling), 3 (Alle rechten voorbehouden), 4 (Privacy, gebruik van gegevens, connectiviteit), 5.2 (Garantie-uitsluiting), 6 (Waarschuwingen), 7 (Beperking van aansprakelijkheid), 8 (Duur en beëindiging) en 9 (Algemene bepalingen), alsmede Bijlage A, blijven ook na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst geldig.

9. Algemene bepalingen

9.1 Kennisgevingen. Kennisgevingen van partijen in verband met deze Overeenkomst dienen schriftelijk en per e-mail, per gewone post of per koerier (zoals UPS, FedEx of DHL) te geschieden, met dien verstande dat Licentienemer Autodesk niet per e-mail in gebreke kan stellen en deze Overeenkomst niet per e-mail kan opzeggen. Een kennisgeving van Autodesk aan Licentienemer wordt geacht te zijn ontvangen (a) indien per e-mail: een (1) dag na verzending aan het aan Autodesk opgegeven e-mailadres, dan wel (b) indien per post of per koerier: vijf (5) dagen na verzending per gewone post of koerier aan het aan Autodesk opgegeven adres. Licentienemer stemt ermee in dat de betekening van juridische stukken aan Licentienemer kan geschieden per aangetekende brief aan het adres dat vermeld staat op het Klantgegevensformulier van Licentienemer (dan wel ingeval geen Klantgegevensformulier is aangeleverd, aan het aan Autodesk laatste bekende adres van Licentienemer), voor zover zulks op grond van het toepasselijke recht is toegestaan. Een kennisgeving van Licentienemer aan Autodesk wordt geacht te zijn ontvangen (a) indien per e-mail: een (1) dag na verzending aan (en ontvangst door Autodesk op) het e-mailadres CopyrightAgent@autodesk.com, dan wel (b) indien per post of per koerier: bij ontvangst door Autodesk op het adres Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, t.a.v. Copyright Agent. Indien Licentienemer deelneemt aan een Relatiebeheerprogramma, mogen kennisgevingen ook door partijen geschieden op de wijze als vermeld in de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma.

9.2 Toepasselijk recht en forum. Het volgende recht is van toepassing op deze Overeenkomst en de uitleg daarvan: (a) dat van Zwitserland indien Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft in een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, (b) dat van Singapore indien Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft in een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, of (c) dat van de Amerikaanse staat Californië (alsmede voor zover van toepassing het federale recht van de Verenigde Staten) indien Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (daaronder begrepen het Caraïbisch gebied) of een land dat in dit artikel 9.2 (Toepasselijk recht en forum) niet is gespecificeerd. Het recht van genoemde landen is van toepassing met uitsluiting van de betreffende verwijzingsregels. Het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst (en zijn uitgesloten van het daarop van toepassing zijnde recht). Daarnaast komen partijen overeen dat geschillen, aanspraken en vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de Superior Court of the State of California, County of Marin, dan wel de United States District Court for the Northern District of California San Francisco, met dien verstande dat (a) ingeval Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft in (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, het geschil of de vordering uitsluitend dient te worden voorgelegd aan (en partijen onder de exclusieve rechtsmacht vallen van) de Zwitserse rechter, en (b) ingeval Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, het geschil of de vordering uitsluitend dient te worden voorgelegd aan (en partijen onder de exclusieve rechtsmacht vallen van) de rechter in Singapore. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Autodesk om ingeval van een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten een vordering in te stellen in het land waar die inbreuk beweerdelijk is gepleegd.

9.3 Geen overdracht, insolventie. Het is Licentienemer niet toegestaan deze Overeenkomst of de rechten uit hoofde van deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk over te dragen (ongeacht of dit geschiedt door middel van de aankoop van aandelen of activa, een fusie, een zeggenschapswijziging, van rechtswege of anderszins). Autodesk mag deze toestemming geheel naar eigen inzicht weigeren. Een dergelijke ongeautoriseerde overdracht door Licentienemer is nietig. Ingeval van een faillissements- of vergelijkbare procedure erkent en gaat Licentienemer ermee akkoord dat deze Overeenkomst een executoriale overeenkomst is en als zodanig zal worden behandeld en dat deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk kan worden overgedragen of overgenomen. Autodesk mag deze toestemming geheel naar eigen inzicht weigeren ingevolge artikel 365(c)(1), Titel 11 van de United States Codedan wel krachtens enige andere toepasselijke wet die de behandeling van executoriale overeenkomsten in faillissement eerbiedigt. Iedere overdracht (ongeacht op welke wijze of op welke grond deze overdracht plaatsvindt) kan slechts onder de volgende voorwaarden geschieden: tenminste dertig (30) dagen voorafgaande aan de overdracht of het instemmen met de overdracht van rechten onder deze Overeenkomst (waaronder het overdragen van kopieën van de Software of het recht de Software te gebruiken), (a) moet Licentienemer Autodesk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, alle kopieën van de Software Deïnstalleren, en (zonder afbreuk te doen aan hetgeen in artikel 9.7 (Inspectie) is bepaald), Autodesk of een door haar aangewezen vertegenwoordiger toestaan om de administratie, systemen en faciliteiten van (of aangewend ten behoeve van) Licentienemer en haar dochter- of gelieerde ondernemingen te inspecteren om (op iedere aan Autodesk ter beschikking staande wijze, zowel op afstand als ter plekke) te verifiëren of alle kopieën van de Software Gedeïnstalleerd zijn, (b) de voorgestelde rechtverkrijgende partij moet ermee instemmen om alle verplichtingen onder deze Overeenkomst met betrekking tot dergelijke Software na te leven (en Licentienemer dient ervoor te zorgen dat de rechtverkrijgende partij deze verplichtingen naleeft), welke overeenkomst dient te bepalen dat Autodesk begunstigde is bij de overeenkomst met de rechtverkrijgende partij en de rechtverkrijgende partij dient een kopie van de overeenkomst aan Autodesk te verstrekken, en (c) Licentienemer en de voorgestelde rechtverkrijgende partij dienen aan alle overige door Autodesk vastgestelde overdrachtsprocedures te voldoen.

9.4 Dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen van Autodesk. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen van Autodesk activiteiten verrichten in verband met deze Overeenkomst, waaronder mede begrepen het leveren van Autodesk-materiaal en het aanbieden van Relatiebeheerprogramma’s en Diensten, met dien verstande dat Autodesk (en niet haar dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen) gehouden is tot nakoming van de verplichtingen van Autodesk uit hoofde van deze Overeenkomst. Licentienemer gaat er voorts mee akkoord dat dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen van Autodesk de nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst kunnen afdwingen (en vorderingen wegens wanprestatie kunnen instellen).

9.5 Uitzonderingen op verbodsbepalingen; Splitsbaarheid.

9.5.1 Uitzonderingen op verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen in deze Overeenkomst zijn niet van toepassing indien en voor zover deze verbodsbepalingen onder het toepasselijke recht onafdwingbaar zijn. Licentienemer kan aanvullende rechten hebben onder de wetten van de staat of het land binnen het Gebied waar het Gelicentieerde Materiaal verkregen is, en deze Overeenkomst wijzigt Licentienemer’s rechten onder de wetten van een dergelijk(e) staat of land niet indien en voor zover dit niet is toegestaan onder de wetten van een dergelijk(e) staat of land. Licentienemer draagt de bewijslast om aan te tonen dat onder het toepasselijke recht (i) dergelijke verbodsbepalingen onafdwingbaar zijn; of (ii) deze Overeenkomst bepaalde rechten in een staat of land niet kan wijzigen (en dat Licentienemer de grenzen van de onafdwingbare verbodsbepalingen en onwijzigbare rechten niet heeft overschreden).

9.5.2 Splitsbaarheid. Indien en voor zover een bepaling in deze Overeenkomst op grond van het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onafdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft die bepaling of het desbetreffende gedeelte daarvan geen werking in het rechtsgebied waar die bepaling of het betreffende gedeelte ervan onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, en wordt die bepaling of het betreffende gedeelte ervan geacht zodanig te zijn gewijzigd als nodig is om in overeenstemming te zijn met het geldende recht, en wel zodanig dat maximaal uitvoering wordt gegeven aan de intentie van partijen. De onwettigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de betreffende bepaling in het betreffende rechtsgebied laat onverlet de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van die bepaling en van alle overige bepalingen in deze Overeenkomst in een ander rechtsgebied.

9.6 Geen afstand van recht. Voor het doen van afstand van rechten ten aanzien van het bepaalde in deze Overeenkomst en ten aanzien van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming daarvan is een schriftelijke verklaring vereist die dient te worden ondertekend door de partij jegens wie de afstand van recht wordt ingeroepen. Wanneer (uitdrukkelijk of stilzwijgend) afstand is gedaan van rechten, betekent dit niet dat daarmee afstand wordt gedaan van rechten ten aanzien van eventuele andere of daaropvolgende tekortkomingen.

9.7 Inspectie. Licentienemer gaat ermee akkoord dat Autodesk het recht heeft om te verlangen dat een (elektronische of andersoortige) inspectie wordt verricht van het Autodesk-materiaal, de Installatie daarvan en de Toegang daartoe. Als onderdeel van een dergelijke inspectie zal Autodesk c.q. haar gevolmachtigde gerechtigd zijn om, binnen vijftien (15) dagen na kennisgeving aan Licentienemer, de bescheiden, systemen en faciliteiten van Licentienemer te inspecteren, waaronder identificatienummers van apparatuur, serienummers en aanverwante gegevens, om zo de Installatie van Licentienemer en zijn Toegang tot het Autodesk-materiaal te kunnen verifiëren. Daarnaast zal Licentienemer, binnen vijftien (15) dagen na het verzoek tot inspectie, aan Autodesk ter beschikking stellen alle bescheiden en informatie zoals verzocht door Autodesk teneinde de Installatie van Licentienemer van het Autodesk-materiaal en de Toegang daartoe te verifiëren. Licentienemer dient aan een dergelijke inspectie volledige medewerking te verlenen. Ingeval Autodesk vaststelt dat de Installatie c/q de Toegang tot het Autodesk-materiaal niet in overeenstemming is met het bepaalde in de van toepassing zijnde overeenkomsten of gebruiksvoorwaarden, dient Licentienemer onmiddellijk tegen betaling geldige licentie(s) aan te schaffen overeenkomstig de Installatie van en/of de Toegang tot het Autodesk-materiaal door Licentienemer alsmede de redelijke kosten van de inspectie te vergoeden. Autodesk behoudt zich naast deze rechten op betaling en vergoeding het recht voor om andere (rechts)maatregelen te nemen.

9.8 Taal. Ingeval van strijdigheid tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en een vertaling daarvan, is de Engelse versie rechtens bindend. Ingeval Licentienemer het Gelicentieerde Materiaal in Canada heeft aangeschaft, gaat Licentienemer akkoord met het volgende: Partijen bij deze overeenkomst bevestigen dat zij deze Overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende stukken, uitsluitend in het Engels wensen op te stellen.

9.9 Uitleg. Onduidelijkheden in deze Overeenkomst mogen niet aan de auteur worden tegengeworpen.

9.10 Overmacht. Autodesk is niet aansprakelijk voor schade of boetes als gevolg van niet-nakoming of niet-tijdige nakoming als gevolg van natuurrampen, vertraging bij leveranciers of andere oorzaken die redelijkerwijze buiten de macht van Autodesk zijn gelegen.

9.11 Rechten van de Amerikaanse overheid. In het kader van aanbestedingen van de Amerikaanse overheid wordt al het Autodesk-materiaal geacht commerciële computer software in de zin van FAR 12.212 te zijn en onderworpen te zijn aan de beperkte rechten zoals omschreven in de op dat moment geldende FAR Artikel 52.227-19 “Commercial Computer Software – Restricted Rights” en DFARS 227.7202, “Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation” en enige opvolgende regeling. Ieder gebruik, wijziging, reproductie uitgave, openbaarmaking, vertoning of onthulling van het Autodesk-materiaal door de Amerikaanse overheid zal slechts geschieden met inachtneming van de licentierechten en –restricties die in deze Overeenkomst staan omschreven.

9.12 Exportrestricties. Licentienemer is ermee bekend en stemt ermee in dat het Autodesk-materiaal en de Diensten (met inbegrip van alle data die door Licentienemer in het kader van een Dienst zijn verstrekt en alle Licentie-specifieke resultaten die behaald zijn met een Dienst) onderworpen zijn aan exportrestricties en handelssancties , van Amerika en onderworpen kunnen worden aan exportrestricties en handsancties van andere landen, inclusief maar niet beperkt tot landen waar de Licentienemer is gevestigd of opereert. Naar deze wet- en regelgeving van Amerika en andere landen wordt gezamenlijk verwezen als “Exportrestrictie Wetgeving”. Licentienemer zal in alle opzichten voldoen aan de Exportrestrictie Wetgeving. Licentienemer verklaart en garandeert dat Licentienemer en diens Werknemers (i) geen inwoner of staatsburger zijn van, of gevestigd zijn in, een land of regio dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of andere aanzienlijke handelsrestricties (waaronder mede begrepen het Krim-schiereiland, Cuba, Iran, Sudan, Syrië en Noord-Korea), (ii) niet staan vermeld op een door de toepasselijke overheid gehanteerde lijst van verboden partijen (waaronder mede begrepen de door de U.S. Treasury opgestelde Sectoral Sanctions List en List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, de Denied Party List, de Entity list en de Unverified List van de U.S Department of Commerce en de aan proliferatie gerelateerde lijsten van de U.S. Department of State, (iii) het Autodesk-materiaal en de Diensten, behoudens toestemming ingevolge de Exportrestrictie Wetgeving niet zullen aanwenden in verband met een verboden eindgebruiksdoel, waaronder mede begrepen ontwerp-, analyse-, simulatie-,beoordelings-, test- en andere activiteiten in verband met kernwapen activiteiten, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvoertuigen, of (iv) het Autodesk Materiaal en de Diensten niet zullen gebruiken om Licentie-speficieke resultaten die door middel van het Autodesk Materiaal of de Diensten behaald zijn, content van Licentienemer, content van derden, of ieder andere content of materiaal direct of indirect bekend te maken, over te dragen, te downloaden, te exporteren of opnieuw te exporteren naar een land, entiteit of partij die op grond van de Exportrestrictie Wetgeving of andere wet- en regelgeving die op de Licentienemer van toepassing is onbevoegd is om dergelijke items te ontvangen. Licentienemer begrijpt dat de voorschriften en beperkingen zoals die op grond van de Exportrestrictie Wetgeving op Licentienemer van toepassing zijn, afhangen van het Autodesk-materiaal of de Diensten die op grond van deze Overeenkomst geleverd worden en dat deze in de loop van de tijd gewijzigd kunnen worden. In het geval dat Licentienemer verneemt dat Autodesk-materiaal of de Diensten zijn verstrekt aan personen of entiteiten in strijd met de Exportrestrictie Wetgeving, zal de Licentienemer Autodesk hier onmiddellijk van in kennis stellen. In het geval dat Autodesk vaststelt dat een overtreding van de Exportrestrictie Wetgeving moet worden gemeld aan de toepasselijke exportrestrictie autoriteit, dan zal de Licentienemer alle assistentie en informatie verstrekken die Autodesk redelijkerwijs vraagt in verband met deze melding.

9.13 Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst en de overige voorwaarden waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen (zoals de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma en de Servicevoorwaarden), vormen de gehele overeenkomst tussen partijen (en treedt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, discussies, berichtgeving, verklaringen, garanties, reclame en afspraken) ter zake van het voorwerp daarvan, met dien verstande echter dat op bepaald Autodesk-materiaal aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Partijen verklaren dat zij bij de totstandkoming van deze Overeenkomst zich niet hebben gebaseerd op overeenkomsten, discussies, berichtgeving, verklaringen, garanties, reclame of afspraken die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma en de Servicevoorwaarden te eniger tijd door Autodesk kunnen worden gewijzigd of aangevuld, met dien verstande dat Autodesk van die aanvullingen of wijzigingen schriftelijk melding maakt voordat deze voor Licentienemer gaan gelden (en daarbij aan Licentienemer kan toestaan dat Licentienemer Relatiebeheerprogramma’s of Diensten niet verlengt, deze beëindigt dan wel andere opties aan Licentienemer aanbiedt). Ingeval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en andere door Autodesk gehanteerde voorwaarden (waaronder mede begrepen de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma, de Servicevoorwaarden of eerdergenoemde aanvullende of afwijkende voorwaarden), zijn die andere voorwaarden van toepassing. Door Licentienemer in een kennisgeving opgenomen voorwaarden die afwijken van deze Overeenkomst of van bedoelde andere voorwaarden, zijn nietig en hebben geen gevolgen, tenzij zulks schriftelijk met een gevolmachtigde van Autodesk is overeengekomen. Ook alle andere wijzigingen op deze Overeenkomst zijn ongeldig, tenzij zulks schriftelijk met een gevolmachtigde van Autodesk is overeengekomen.

10. AANVULLENDE VOORWAARDEN

10.1. Rendering. Dit artikel 10.1 (Rendering) is van toepassing op de volgende Software die in het Gelicentieerde Materiaal kan zijn opgenomen: (i) Autodesk Maya en (ii) Autodesk 3ds Max.

10.1.1 Met betrekking tot de Rendering Software (zoals hierna omschreven) geldt dat Licentienemer naast andere ingevolge deze Overeenkomst verleende licenties –mag toestaan dat de Rendering Software wordt Geïnstalleerd of hiervan gebruik wordt gemaakt op een Netwerkbasis, doch uitsluitend voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer en specifiek voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt. Wanneer het echter om mental ray Rendering Software gaat en de Software geleverd wordt met een beperkt aantal mental ray-renderingnodes, geldt het vorenstaande uitsluitend voor het betreffende aantal mental ray-renderingnodes.

10.1.2 Met betrekking tot de mental ray Batch Software (zoals hierna omschreven) geldt dat Licentienemer – naast de andere ingevolge deze Overeenkomst verleende licenties – mag toestaan dat de mental ray Batch Software wordt Geïnstalleerd of hiervan gebruik wordt gemaakt op een Netwerkbasis, doch uitsluitend voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer, en dat deze (i) specifiek gebruikt wordt voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt; dan wel (ii) specifiek door de Rendering Software gebruikt wordt voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt. Het totale aantal CPU’s dat door de mental ray Batch Software wordt gebruikt mag niet groter zijn dan het aantal dat in de Licentieaanduiding staat vermeld.

10.1.3 Met betrekking tot de mental ray Stand-alone (zoals hierna omschreven) geldt dat Licentienemer mag toestaan dat de mental ray Stand-alone wordt Geïnstalleerd of hiervan gebruik wordt gemaakt op een Netwerkbasis, doch uitsluitend op Computerappara(a)t(en) (zoals hierna omschreven), uitsluitend voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer en specifiek voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt. Met betrekking tot de mental ray Stand-alone geldt dat iedere verwijzing in de Overeenkomst naar “Computer” hierbij wordt geschrapt en wordt vervangen door ” Computerappara(a)t(en)”.

10.1.4 Met betrekking tot de mental ray Satellite (zoals hierna omschreven) voor Autodesk 3ds Max-, Autodesk Maya- en Autodesk Softimage-Software mag iedere Mental Ray Satellite executable(s) slechts op (i) één (1) of meer hosts draaien en op niet meer dan vier (4) cliënt Computerapparaten draaien. Met betrekking tot de mental ray Satellite geldt dat iedere verwijzing in de Overeenkomst naar “Computer” hierbij wordt geschrapt en wordt vervangen door “Computerappara(a)t(en)”.

10.1.5 Definities.

(1) “mental ray Standalone”: de mental ray Standalone client/server executable, met inbegrip van de standaard mental ray shader libraries en hulpprogramma’s, die specifiek gebruikt worden voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt.

(2) “Rendering Software”: een onderdeel van de Software dat specifiek gebruikt wordt voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt.

(3) “mental ray Batch Software”: een onderdeel van de Software dat (i) specifiek gebruikt wordt voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt, dan wel (ii) door de Rendering Software gebruikt wordt voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt.

(4) “mental ray Satellite”: de mental ray Satellite server executable, met inbegrip van de standaard mental ray shader libraries. De mental ray Satellite is functioneel equivalent aan de mental ray Stand-alone server executable die specifiek gebruikt wordt voor het omzetten van bestanden die met de Software zijn aangemaakt, behalve dat deze geen bestanden in volledig mi2-formaat kan lezen en schrijven.

(5) “Computerapparaat”: (i) een enkele elektronische verzameling met maximaal (a) vier (4) CPU’s (ongeacht het aantal kernen in elke CPU), waarbij elke CPU één of meer microprocessors bevat, (b) vier (4) discrete computing boards op basis van GPU; of (ii) een software implementatie van de enkele elektronische verzameling (een zogenaamde “virtuele machine”), zoals hierboven beschreven onder (i), welke enkele elektronische verzameling informatie in digitale of vergelijkbare vorm accepteert en deze informatie ten behoeve van een specifiek resultaat verwerkt op basis van een reeks van instructies.

10.2. Uitzonderingen. Dit artikel 10.2 (Uitzonderingen) is van toepassing het volgende Software die in het Gelicentieerde Materiaal kan zijn opgenomen: (i) Autodesk Maya; (ii) Autodesk 3ds Max; en (iii) Autodesk Stingray.

10.2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1.1 (Geen licentieverlening; Verboden activiteiten) geldt het volgende: wanneer (i) het Herdistribueerbare Onderdeel (zoals hierna omschreven) in samenhang met de Software en met de Applicatie van de Licentienemer functioneert en (ii) het Herdistribueerbare Onderdeel gekoppeld is aan de Applicatie van de Licentienemer, mag Licentienemer het Herdistribueerbare Onderdeel en de Applicatie van de Licentienemer samen verveelvoudigen en distribueren, mits Licentienemer zich strikt aan alle onderstaande voorwaarden houdt:

(a) de klasse-aanduidingen voor eventuele door Licentienemer gecreëerde soorten objecten mogen niet dezelfde zijn als de door Autodesk gehanteerde klasse-aanduidingen en dienen daarvan duidelijk te kunnen worden onderscheiden;

(b) de gewijzigde Voorbeeldcode (zoals hierna omschreven) en daaruit voortvloeiende binaire bestanden in de Applicatie van de Licentienemer dienen zodanig te worden gemerkt dat duidelijk is dat zij door Licentienemer en niet door Autodesk zijn ontwikkeld;

(c) de Applicatie van de Licentienemer dient te zijn voorzien van een eigen auteursrechtaanduiding van Licentienemer;

(d) Wijzigingen (zoals hierna omschreven) en daaruit voortvloeiende binaire bestanden dienen te zijn voorzien van de auteursrechtaanduidingen van Autodesk, Inc. en dienen de volgende mededeling te bevatten: “Deze software bevat een auteursrechtelijk beschermde code die eigendom is van Autodesk, Inc., doch die is gewijzigd en in zijn gewijzigde vorm niet door Autodesk wordt onderschreven.” De taal van de auteursrechtaanduiding en de mededeling dient dezelfde te zijn als de taal van de Software;

(e) distributie geschiedt uitsluitend zonder winstoogmerk;

(f) distributie geschiedt in binaire vorm of in tekstvorm;

(g) distributie geschiedt op grond van een standaard doorklik-eindgebruikerslicentie, welke licentie onder meer: (1) de belangen van Autodesk beschermt overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst; en (2) herdistributie van het Herdistribueerbare Onderdeel verbiedt;

(h) wanneer het Herdistribueerbare Onderdeel in samenhang met de Autodesk 3ds Max Software en met de Applicatie van de Licentienemer wordt gebruikt, dan dienen alle MIDI-bestanden voorafgaand aan de verveelvoudiging en de distributie van het Herdistribueerbare Onderdeel en de Applicatie uit het Herdistribueerbare Onderdeel en de Applicatie te worden verwijderd; en

(i) Licentienemer verbindt zich Autodesk en de aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen en met betrekking tot alle schade, (on)kosten, verliezen, aansprakelijkheid en schikkingsbedragen in verband met aanspraken of (rechts)vorderingen van derden op grond van de bewering dat het Herdistribueerbare Onderdeel en/of de Applicatie van Licentienemer inbreuk maakt op of oneigenlijk gebruik maakt van al dan niet geregistreerde octrooirechten, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en modelrechten, met inbegrip van registratieaanvragen daarvoor en alle soortgelijke rechten of beschermingsmogelijkheden van derden die dezelfde of soortgelijke gevolgen hebben, ongeacht waar ter wereld op deze rechten aanspraak wordt gemaakt.

10.2.2 Definities.

(1) ” Applicatie van de Licentienemer”: een door de Licentienemer gemaakte Wijziging in de Software ten behoeve van het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een applicatieprogramma dat is ontwikkeld door de Licentienemer.

(2) “Wijziging”: (i) een toevoeging aan de inhoud van een Voorbeeld dan wel aan de inhoud van de kern van een bestand waarin een Voorbeeld is opgenomen; (ii) een verwijdering uit de structuur van een Voorbeeld, dan wel uit de structuur van de inhoud van een bestand waarin een Voorbeeld is opgenomen; en/of (iii) een nieuw bestand waarin een gedeelte van een Voorbeeld is opgenomen; welke Wijziging er naar het oordeel van Autodesk voor zorgt dat het Voorbeeld niet de primaire waardebron is.

(3) “Herdistribueerbaar Onderdeel”: het Voorbeeld(en) en/of een Wijziging.

(4) “Voorbeeld(en)”: voorbeeld broncode of individuele animaties, stilstaande beelden en/of audiobestanden die in de Software zijn opgenomen en zich in de voorbeelden-directory, de voorbeelden-subdirectory, de voorbeeldbestanden of in soortgelijke directory’s of bestanden bevinden; en alleen in het geval van Autodesk Stingray Software, runtime engine bestanden en gerelateerde DLLs in alleen binaire vorm door Autodesk geidentificeerd en noodzakelijk om gebruikers van de Applicatie van de Licentienemer in staat te stellen de Applicatie van de Licentienemer te gebruiken of uit te voeren.

11. Autodesk Creative Finishing Tools. Indien de Software een Autodesk Creative Finishing montage, gradeer, bewerk en/of afwerk tool is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Autodesk® Flame® Premium, Autodesk® Flame®, Autodesk® Flame® Assist, Autodesk® Flare®, Autodesk® Lustre®, en Autodesk® Backdraft® Conform, dan zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Met betrekking tot de Autodesk Wiretap API, (a) mag Licentiehouder deze API Installeren en Openen op een computer, zelfs wanneer een gelicentieerd exemplaar van de Creative Finishing Tools niet is geïnstalleerd, en (b) Installatie van en Toegang tot deze API hoeft niet uitsluitend verband te houden met de Installatie van en Toegang tot de Creative Finishing Tools door Licentiehouder.

12. De download technology van Autodesk kan gebruik maken van het Akamai NetSession Interface, welke mogelijk gebruikmaakt van een beperkt deel van Uw uploadbandbreedte en PC capaciteit om U te verbinden met een peered netwerk en om de snelheid en betrouwbaarheid van de Web content te verbeteren. De Akamai NetSession Interface is een beveiligde client-side networking technologie die gebruikt maakt van de kracht van Uw computer om zo de software en media die beschikbaar zijn op het Akamai netwerk te leveren. Uw Akamai NetSession Interface werkt samen met andere Akamai NetSession Interfaces, tezamen met duizenden Akamai edge-servers, en draait als een netwerk-service die beperkt gebruik maakt van de capaciteit van Uw computer. Meer informatie over de AkamaiNetSession Interface is beschikbaar op: http://www.akamai.com/client. Door op “Accepteren” te klikken en door het gebruik van de download technology van Autodesk gaat U akkoord met de Akamai licentieovereenkomst (http://www.akamai.com/eula) in aanvulling op de Autodesk Licentie-en Serviceovereenkomst.

Bijlage A

Definities

1. “Toegang” of “Toegankelijk“: met betrekking tot een computerprogramma of ander materiaal, (a) het gebruikmaken van of uitvoeren van dat computerprogramma of andere materiaal dan wel (b) het gebruikmaken of profiteren van de eigenschappen of de functionaliteiten van dat computerprogramma of andere materiaal.

2. “Overeenkomst“: deze Licentie- en Serviceovereenkomst, met inbegrip van alle bijlagen daarbij, en inclusief alle wijzigingen die te eniger tijd conform het bepaalde in deze Licentie- en Serviceovereenkomst daarin aangebracht mochten worden.

3. “Bevoegde Gebruiker“: de natuurlijke persoon door wie het Gelicentieerde Materiaal wordt Geïnstalleerd dan wel die Toegang daartoe verkrijgt of die gemachtigd is tot Installatie van of Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal.

4. “Autodesk“: Autodesk, Inc., een Delaware Corporation. Indien Licentienemer een licentie voor het Autodesk-materiaal verkrijgt in (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, wordt onder “Autodesk” verstaan Autodesk Development Sàrl. of (b) in een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, wordt onder “Autodesk” verstaan Autodesk Asia Pte Ltd.

5. “Autodesk Licentie Manager“: de tool die bekend staat onder de naam Autodesk Licentie Manager, dan wel een toekomstige Autodesk-tool ten behoeve van het beheer van en het toezicht en de controle op de Installatie van of de Toegang tot het Autodesk-materiaal.

6. “Autodesk-materiaal“: alle materiaal dat door Autodesk rechtstreeks of indirect gedistribueerd of ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen Software, Aanvullend Materiaal, Gebruikersdocumentatie en Niet-inbegrepen Materiaal (ongeacht of zulks aan Licentienemer in licentie is gegeven).

7. “Computer“: (i) een elektronisch apparaat met een of meer centrale verwerkingseenheden (CPU’s) dat gevoed wordt door informatie in digitale of vergelijkbare vorm en deze informatie ten behoeve van een specifiek resultaat verwerkt op basis van een opeenvolging van instructies, dan wel (ii) een software-implementatie van een dergelijk apparaat (een zogeheten virtuele computer).

8. “Klantgegevensformulier“: een door of namens Licentienemer ingevuld formulier dat rechtstreeks of indirect aan Autodesk of aan een Distributeur wordt verstrekt in verband met de aanvraag van Licentienemer van een licentie voor Autodesk-materiaal, een Relatiebeheerprogramma of Diensten.

9. “Onderwijslicentienemer“: een Licentienemer die tevens kwalificeert als (a) een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling, (b) Faculteit, (c) Student of (d) Andere Geautoriseerde Onderwijslicentienemer. Op verzoek van Autodesk kan een Onderwijslicentienemer verzocht worden om te bewijzen dat hij kwalificeert als een Onderwijslicentienemer. Autodesk behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de kwalificatie als Onderwijslicentienemer te bepalen.

10. “Onderwijsdoeleinden“: (i) met betrekking tot een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling, Faculteit of Andere Geautoriseerde Onderwijslicentienemer, doeleinden die rechtstreeks betrekking hebben op leren, lesgeven en scholing, onderzoek en ontwikkeling als onderdeel van de onderwijsactiviteiten van een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling of Andere Geautoriseerde Onderwijslicentienemer en (ii) met betrekking tot Studenten, doeleinden die betrekking hebben op leren, scholing, onderzoek en ontwikkeling. Onder “Onderwijsdoeleinden” wordt niet verstaan commerciële, beroepsmatige of andere op winst gerichte doeleinden, met uitzondering van de doeleinden zoals vastgesteld op http://www.autodesk.com/educationterms of anderszins schriftelijk door Autodesk geautoriseerd.

11. “Evaluatiedoeleinden“: evaluatie en demonstratie van de mogelijkheden van de Software en het Aanvullende Materiaal, waaronder niet begrepen concurrentieanalyses en commerciële, beroepsmatige of andere op winst gerichte doeleinden.

12. “Niet-inbegrepen Materiaal“: alle materiaal, met inbegrip van de Software, het Aanvullende Materiaal en de Gebruikersdocumentatie (eventuele computerprogramma’s, modules of onderdelen van een computerprogramma, functionaliteiten of eigenschappen van een computerprogramma, schriftelijke of elektronische toelichtingen, content of ander materiaal daaronder mede begrepen), dat op welke wijze dan ook aan Licentienemer geleverd of beschikbaar wordt gesteld dan wel op een aan Licentienemer verstrekte gegevensdrager is opgeslagen, en waarvoor (a) Licentienemer geen Licentieaanduiding heeft dan wel (b) Licentienemer de verschuldigde vergoedingen (verder) niet heeft betaald. Licentienemer is ermee bekend dat Niet-inbegrepen Materiaal op gegevensdragers of in downloads kan zijn verwerkt ter facilitering van het door Autodesk gehanteerde licentiemechanisme, maar dat daarmee geen stilzwijgende of uitdrukkelijke gebruiksrechten ter zake van dat materiaal worden verleend.

13. “Faculteit“: een individu dat in dienst is van of zelfstandig werkt voor een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling.

14. “Installeren” en “Installatie“: met betrekking tot een computerprogramma of ander materiaal het kopiëren van dat programma of dat andere materiaal op een harde schijf of ander opslagmedium.

15. “Licentieaanduiding“: een of meer door Autodesk aan te leveren documenten waarin o.a. de Soort Licentie wordt aangegeven met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal dat aan Licentienemer in licentie is gegeven. De Licentieaanduiding kan (a) opgenomen zijn in (i) het Gelicentieerde Materiaal (b.v. in een “About”-venster, in een dialoogvenster met licentiegegevens of in een tekstbestand van de Software), (ii) op of bij een Autodesk-verpakking, of (iii) een schriftelijke bevestiging of andere kennisgeving die per e-mail, fax, post of op andere wijze door Autodesk aan Licentienemer is verstrekt, dan wel (b) bij Autodesk worden opgevraagd. Duidelijkheidshalve wordt opgemerkt dat onder Licentieaanduiding niet wordt verstaan een bewijs, bevestiging, verpakking of ander document van een Distributeur of overige derden.

16. “Soort Licentie“: een door Autodesk ten behoeve van het Autodesk-materiaal vastgestelde soort licentie, waaronder de in bijlage B genoemde licenties. Onder Soort Licentie wordt mede verstaan de door Autodesk voor elke soort licentie gehanteerde voorwaarden, met inbegrip van de in bijlage B opgenomen voorwaarden. De Soort Licentie wordt door Autodesk bepaald en kan in de toepasselijke Licentieaanduiding worden gespecificeerd.

17. “Gelicentieerd Materiaal“: de Software, het Aanvullende Materiaal en de Gebruikersdocumentatie die (a) gedownload wordt door op de knop “I accept” of op een andere knop of ander mechanisme in verband met deze Overeenkomst te klikken dan wel anderszins door akkoordverklaring met het bepaalde in deze Overeenkomst, (b) voorverpakt met deze Overeenkomst wordt meegeleverd, dan wel (c) anderszins met deze Overeenkomst wordt meegeleverd, met dien verstande dat (i) ingeval van Software melding van die Software wordt gemaakt in een geldige Licentieaanduiding en (ii) Licentienemer alle verschuldigde vergoedingen (nader) heeft voldaan. Onder Gelicentieerd Materiaal wordt tevens verstaan alle Aanvullende Materiaal en alle Gebruikersdocumentatie die door Autodesk aan Licentienemer worden geleverd of beschikbaar worden gesteld voor gebruik met de Software die op grond van deze Overeenkomst in licentie is gegeven, ingeval er geen afzonderlijke voorwaarden voor dat materiaal door Autodesk worden gehanteerd. Onder Gelicentieerd Materiaal wordt mede begrepen alle foutcorrecties, patches, servicepacks, updates en upgrades voor en nieuwe versies van het Gelicentieerde Materiaal die op grond van de alsdan geldende licentie van Licentienemer door Autodesk aan Licentienemer geleverd of beschikbaar worden gesteld. Licentienemer is ermee bekend dat voor Upgrades en nieuwe versies een extra vergoeding verschuldigd kan zijn en dat daarop de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma van toepassing kunnen zijn. Voorts wordt onder Gelicentieerd Materiaal mede verstaan alle Vorige Versies en andere Autodesk-materialen die op grond van de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma door Licentienemer zijn ontvangen of onder zich worden gehouden, doch uitsluitend voor zover en voor zolang zulks uitdrukkelijk volgens de Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma is toegestaan. Onverminderd het vorenstaande (en onverminderd de overige bepalingen in deze Overeenkomst) wordt onder Gelicentieerd Materiaal in geen geval verstaan het Niet-inbegrepen Materiaal.

18. “Licentienemer“: (a) de vennootschap of overige rechtspersoon namens wie het Autodesk-materiaal wordt aangeschaft, mocht het Autodesk-materiaal namens die rechtspersoon worden aangeschaft (b.v. door een werknemer, door een onafhankelijke leverancier of door een overige gevolmachtigde), dan wel (b) ingeval er geen sprake is van een rechtspersoon, de natuurlijke rechtspersoon die zich met deze Overeenkomst akkoord verklaart (b.v. door op de knop “I accept” of op een andere knop of ander mechanisme in verband met deze Overeenkomst te klikken of anderszins aan te geven met deze Overeenkomst akkoord te zijn, dan wel door het Autodesk-materiaal geheel of gedeeltelijk te installeren, te downloaden, zich daartoe toegang te verschaffen of anderszins te kopiëren of te gebruiken). Duidelijkheidshalve wordt opgemerkt dat “Licentienemer” uitsluitend verwijst naar één specifiek benoemde rechtspersoon of natuurlijke persoon en niet naar dochterbedrijven of gelieerde ondernemingen van die rechtspersoon of natuurlijke persoon of naar andere verbonden partijen.

19. “Interne bedrijfsbehoeften van Licentienemer“: met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal, het gebruik dat van het Gelicentieerde Materiaal (en van de eigenschappen en functionaliteiten daarvan) wordt gemaakt door de eigen Werknemers van Licentienemer ter voldoening aan de interne behoeften van Licentienemer in de normale uitoefening van diens bedrijf, met dien verstande dat onder Interne Bedrijfsbehoeften in geen geval wordt verstaan de levering of beschikbaarstelling van het Gelicentieerde Materiaal (dan wel de eigenschappen of functionaliteiten daarvan) aan derden.

20. “Netwerkbasis“: een automatiseringsomgeving waarin een Computer als fileserver fungeert en het Gelicentieerde Materiaal via een Local Area Network of via een VPN-verbinding conform VPN-voorschriften vanaf die Computer geüpload wordt naar en Geïnstalleerd wordt op andere Computers en vervolgens op die andere Computers draait en vanaf die Computers bekeken en gebruikt kan worden.

21. “Andere Geautoriseerde Onderwijslicentienemer“: een Licentienemer zoals beschreven op http://www.autodesk.com/educationterms of zoals anders schriftelijk door Autodesk wordt toegestaan.

22. “Toegestane Aantal“: een maximumaantal (b.v. aantal bevoegde gebruikers, aantal gelijktijdige gebruikers, aantal computers, sessies, etc.) dat van toepassing is op een licentie voor het Gelicentieerde Materiaal en op de betreffende Soort Licentie. Dit aantal wordt bepaald door Autodesk en kan worden vermeld in de geldende Licentieaanduiding.

23. “Persoonlijke Leerdoeleinden“: (i) persoonlijke scholing als Student, dan wel (ii) ingeval er geen sprake is van een Student, persoonlijke scholing, met uitzondering van (a) klassikaal onderwijs dat online of in persoon wordt genoten in het kader van een studie die wordt afgesloten met een graad of diploma, en (b) scholing in verband met commerciële, bedrijfsmatige of andere op winst gerichte doeleinden.

24. “Werknemers“: (a) de individuele werknemers van Licentienemer en (b) de individuele personen die als zelfstandige leveranciers op de locatie van Licentienemer werkzaam zijn en die het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend Installeren op en daartoe Toegang verkrijgen vanaf Computers die eigendom zijn dan wel geleasd worden door en binnen de macht zijn gelegen van Licentienemer.

25. “Vorige Versies“: met betrekking tot de alsdan geldende versie van het Gelicentieerde Materiaal, een eerdere versie van het Gelicentieerde Materiaal ter zake waarvan de alsdan geldende versie als opvolger of vervanging geldt (zulks door Autodesk te bepalen).

26. “Gekwalificeerde Onderwijsinstelling“: een onderwijsinstelling die geaccrediteerd is door een daartoe geautoriseerde lokale, staats-, provinciale, federale of nationale overheidsinstantie en die als primair doel heeft om de ingeschreven studenten te onderwijzen. Voorbeelden hiervan zijn, zonder beperkingen, entiteiten die inbegrepen en uitgesloten zijn van deze definitie zoals omschreven op http://www.autodesk.com/educationterms.

27. “Relatiebeheerprogramma“: (i) een Abonnement of (ii) huurprogramma zoals doorgaans door Autodesk aangeboden en op basis waarvan Autodesk Gelicentieerde Materialen aanbiedt.

28. “Voorwaarden van het Relatiebeheerprogramma“: de voorwaarden voor het Relatiebeheerprogramma die te vinden zijn op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions of op een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk (het URL-adres staat vermeld op de website van Autodesk en kan tevens bij Autodesk worden opgevraagd).

29. “Distributeur“: een distributeur of wederverkoper die direct of indirect door Autodesk gemachtigd is om authentiek Autodesk-materiaal aan Licentienemer te leveren.

30. “Diensten“: diensten (met inbegrip van de resultaten van diensten) die door Autodesk geleverd of beschikbaar worden gesteld, waaronder mede begrepen ondersteuning, opslag, simulatie, tests, scholing en andere voordelen, doch met uitzondering van diensten die als onderdeel van een Relatiebeheerprogramma worden geleverd of beschikbaar worden gesteld.

31. “Voorwaarden van Dienstverlening“: de voorwaarden voor bepaalde Diensten zoals deze vermeld worden op een plaats waar een gebruiker de betreffende Diensten kan aanvragen of zich daartoe kan laten registreren, dan wel die bij aanvraag van of registratie voor die Diensten op het scherm verschijnt (bijv. een webpagina) of, indien dergelijke voorwaarden niet voorhanden zijn, op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service (indien de Diensten webdiensten zijn) of http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use (voor alle andere Diensten) of op een vervangende of aanvullende webpagina’s van Autodesk.

32. “Software“: een computerprogramma of een module of een onderdeel van een computerprogramma dat of die door Autodesk gedistribueerd of beschikbaar wordt gesteld. De “Software” kan ook verwijzen naar de functies en eigenschappen van een computerprogramma.

33. “Stand-alone Basis“: (i) het Gelicentieerde Materiaal wordt op één Computer Geïnstalleerd en (ii) het Gelicentieerde Materiaal kan niet op een andere Computer Geïnstalleerd, bekeken of gebruikt worden en is evenmin vanaf of via een andere Computer Toegankelijk (b.v. via een netwerkverbinding van welke aard dan ook).

34. “Student“: een natuurlijke persoon die ingeschreven staat als student bij een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling.

35. “Abonnement“: het programma dat doorgaans door Autodesk wordt aangeboden en op grond waarvan Autodesk (onder meer) updates en upgrades voor en nieuwe versies van, alsmede bepaalde andere ondersteuning, diensten en cursussen in verband met, het Autodesk-materiaal levert.

36. “Aanvullend Materiaal“: materiaal (behoudens Software en de bijbehorende Gebruikersdocumentatie) dat door Autodesk gedistribueerd of beschikbaar wordt gesteld voor gebruik in samenhang met de Software. Onder Aanvullend Materiaal wordt mede verstaan (a) content, zoals concepttekeningen en -ontwerpen, modules voor tekeningen en ontwerpen en voorbeelden van elementen die in tekeningen en ontwerpen gebruikt worden (b.v. gebouwen of onderdelen daarvan, meubilair en stoffering, bruggen, wegen, tekens, achtergronden, settings en animaties), (b) achtergrondmateriaal, zoals constructiecodes en beschrijvingen van bouwtechnieken, (c) tools voor de output van de Software, zoals fonts, alsmede (d) Ontwikkelingsmaterialen, application programming interfaces (API’s) en vergelijkbare ontwikkelingsmaterialen (met inbegrip van API-gegevens).

37. “Gebied“: (a) het land, de landen of jurisdictie(s) die staan vermeld in de Licentieaanduiding, dan wel (b) er geen Licentieaanduiding is of in de Licentieaanduiding geen land of jurisdictie wordt vermeld, het land waar Licentienemer een licentie voor het Autodesk-materiaal heeft verkregen. Wanneer in de Licentieaanduiding een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie wordt genoemd, dan wel Licentienemer het Autodesk-materiaal in een van deze lidstaten heeft aangeschaft, wordt onder Gebied verstaan alle landen van de Europese Unie en van de Europese Vrijhandelsassociatie.

38. “Deïnstalleren“: het verwijderen van een kopie van het Autodesk-materiaal van een harde schijf of ander opslagmedium of het blokkeren daarvan met behulp van welk middel dan ook, dan wel het vernietigen of onbruikbaar maken van een kopie van het Autodesk-materiaal.

39. “Upgrade“: een volledige commerciële versie van het Gelicentieerde Materiaal (a) die als opvolger of vervanger geldt van een in aanmerking komende eerdere versie (en waarin foutcorrecties, patches, servicepacks en updates en upgrades voor die eerdere versie kunnen zijn verwerkt of waarin de eigenschappen en functionaliteiten van die eerdere versie zijn verbeterd of aangevuld) of een andere versie van het Gelicentieerde materiaal, (b) die wordt geleverd aan een Licentienemer die de betreffende in aanmerking komende eerdere of andere versie van Autodesk in licentie had, en (c) waarvoor Autodesk doorgaans een afzonderlijke vergoeding in rekening brengt dan wel die zij uitsluitend ter beschikking stelt aan klanten met een Relatiebeheerprogramma. Of Autodesk-materiaal als Upgrade dient te worden beschouwd kan worden gespecificeerd in de toepasselijke Licentieaanduiding. Of Autodesk-materiaal als Upgrade dient te worden beschouwd en of de Licentienemer voldoet aan de vereisten om bepaald Autodesk Materiaal als Upgrade in licentie te geven wordt bepaald door Autodesk.

40. “Gebruikersdocumentatie“: het schriftelijk of elektronisch aangeleverde toelichtings- of instructiemateriaal voor de Software of het Aanvullende Materiaal (waaronder begrepen materiaal inzake het gebruik van de Software of het Aanvullende Materiaal) dat door Autodesk of door een Distributeur in de Software of in het Aanvullende Materiaal (of in de verpakking van de Software of het Aanvullende Materiaal) wordt meegeleverd dan wel anderszins aan klanten wordt verstrekt op het moment dat of nadat deze klanten de Software of het Aanvullende Materiaal in licentie hebben verkregen dan wel aangeschaft of Geïnstalleerd hebben.

41. “VPN-voorschriften“: (i) Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal wordt verkregen via een beveiligd Virtual Private Network (“VPN”); (ii) het maximale aantal gelijktijdige gebruikers dat (op Netwerkbasis of via het VPN) Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal heeft, bedraagt nimmer meer dan het Toegestane Aantal; (iii) de Installatie van en Toegang tot alle kopieën van het Gelicentieerde Materiaal geschieden uitsluitend in samenhang met het technische beveiligingsmechanisme dat (eventueel) met het Gelicentieerde Materiaal wordt meegeleverd, en (iv) de VPN-verbinding is beveiligd en voldoet aan de huidige branchenormen voor versleuteling en beveiliging.

Bijlage B

Soorten licenties

1. Individuele Stand-alone of Eén gebruiker Licentie. Wanneer de licentie in de Licentieaanduiding als “Stand-alone “, “Individuele ” of als “Eén gebruiker ” wordt aangemerkt, mag Licentienemer één originele kopie van de in de Licentieaanduiding specifiek vermelde versie van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis op één (1) Computer Installeren. Toegang tot deze originele kopie van het Gelicentieerde Materiaal is dan uitsluitend voorbehouden aan de Werknemers van Licentienemer, die het betreffende materiaal uitsluitend mogen aanwenden voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer. Licentienemer mag ook één extra kopie van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis op één (1) extra Computer Installeren, met dien verstande dat (i) Toegang tot deze extra kopie van het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend is voorbehouden aan dezelfde persoon die ook Toegang heeft tot de originele kopie; (ii) deze persoon de Licentienemer is (indien Licentienemer een persoon is) of een werknemer van Licentienemer is; (iii) deze persoon uitsluitend Toegang tot de extra kopie heeft om ook buiten de gebruikelijke werkplek werkzaamheden te verrichten en uitsluitend voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer; en (iv) er niet tegelijkertijd Toegang is tot de originele en de extra kopie. Een Individuele Stand-alone of Eén gebruiker Licentie betreft een eeuwigdurende licentie, behoudens voor zover in deze Overeenkomst anders is bepaald.

2. Multi-seat Stand-alone Licentie. Wanneer de licentie in de Licentieaanduiding als “Multi-seat Stand-alone ” wordt aangemerkt, mag Licentienemer originele kopieën van de in de Licentieaanduiding specifiek vermelde versie van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis op maximaal het Toegestane Aantal Computers Installeren. Toegang tot deze kopieën van het Gelicentieerde Materiaal is dan uitsluitend voorbehouden aan de Werknemers van Licentienemer, die het betreffende materiaal uitsluitend mogen aanwenden voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer. Licentienemer mag ook extra kopieën van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis op maximaal het Toegestane Aantal extra Computers Installeren, met dien verstande dat (i) Toegang tot iedere extra kopie van het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend is voorbehouden aan dezelfde persoon die ook Toegang heeft tot de originele kopie; (ii) deze persoon de Licentienemer is (indien Licentienemer een persoon is) of een werknemer van Licentienemer is; (iii) deze persoon uitsluitend Toegang tot de extra kopie heeft om ook buiten de gebruikelijke werkplek werkzaamheden te verrichten en uitsluitend voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer; en (iv) er niet tegelijkertijd Toegang is tot de originele en de extra kopie. Een Multi-seat Stand-alone Licentie betreft een eeuwigdurende licentie, behoudens voor zover in deze Overeenkomst anders is bepaald.

3. Netwerklicentie of Meerdere gebruikers Licentie. Wanneer de licentie in de Licentieaanduiding als “Netwerk” of als “Meerdere gebruikers” wordt aangemerkt, mag Licentienemer kopieën van de in de Licentieaanduiding specifiek vermelde versie van het Gelicentieerde Materiaal Installeren op een Computer. Vanaf verschillende Computers kan dan op Netwerkbasis Toegang tot dit Gelicentieerde Materiaal worden verkregen en wel uitsluitend door de Werknemers van Licentienemer, die het betreffende materiaal uitsluitend mogen aanwenden voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer, waarbij geldt dat het maximale aantal gelijktijdige Bevoegde Gebruikers niet meer mag bedragen dan het Toegestane Aantal Bevoegde Gebruikers, dan wel een andere door de Autodesk Licentie Manager gestelde limiet niet mag overschrijden. Licentienemer mag het Gelicentieerde Materiaal naar eigen keuze tevens op een Hot Backup Server Installeren, met dien verstande dat de Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal op de Hot Backup Server dan uitsluitend aan Licentienemer is voorbehouden voor zolang de Geïnstalleerde originele kopie van het Gelicentieerde Materiaal buiten werking is en uitsluitend onder dezelfde voorwaarden die gelden voor de Geïnstalleerde originele kopie. Onder “Hot Backup Server” wordt verstaan een Computer die als fileserver fungeert en waarop een tweede kopie van de Software en van het Aanvullende Materiaal is Geïnstalleerd en die uitsluitend Toegankelijk is ingeval de Geïnstalleerde originele kopie van de Software en van het Aanvullende Materiaal buiten werking is, zulks uitsluitend voor zolang die Geïnstalleerde originele kopie buiten werking is. Een Netwerklicentie of Meerdere gebruikers Licentie betreft een eeuwigdurende licentie, behoudens voor zover in deze Overeenkomst anders is bepaald.

4. Educatieve Individuele Stand-alone Licentie. Wanneer de licentie in de Licentieaanduiding als “Educatieve Individuele Stand-alone” wordt aangemerkt, mag een Onderwijslicentienemer een kopie van de in de Licentieaanduiding specifiek vermelde versie van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis op twee (2) Computers (of als anderszins door Autodesk schriftelijk toegestaan) Installeren, met inachtneming van bepaalde functionele beperkingen als beschreven in artikel 6.3 (Gevolgen voor Gegevens). Toegang tot deze kopie van het Gelicentieerde Materiaal is dan uitsluitend voorbehouden aan de Onderwijslicentienemer en slechts voor Onderwijsdoeleinden. Een Educatieve Individuele Stand-alone Licentie is een licentie voor bepaalde tijd zoals gespecificeerd in de toepasselijke Licentieaanduiding of, indien er geen termijn wordt gespecificeerd, een termijn van zesendertig (36) maanden te rekenen vanaf Installatie of zoals anders schriftelijk door Autodesk wordt toegestaan.

5. Educatieve Multi-seat Stand-alone Licentie. Wanneer de licentie in de Licentieaanduiding als “Educatief/Multi-seat Stand-alone” wordt aangemerkt, mag een Onderwijslicentienemer kopieën van de in de Licentieaanduiding specifiek vermelde versie van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis op maximaal het Toegestane Aantal Computers Installeren, met inachtneming van bepaalde functionele beperkingen als beschreven in artikel 6.3 (Gevolgen voor Gegevens). Toegang tot deze kopieën van het Gelicentieerde Materiaal is dan uitsluitend voorbehouden aan een Onderwijslicentienemer en slechts voor Onderwijsdoeleinden. Een Educatieve Multi-seat Stand-alone Licentie is een licentie voor bepaalde tijd zoals gespecificeerd in de toepasselijke Licentieaanduiding of, indien deze termijn niet wordt gespecificeerd, een termijn van zesendertig (36) maanden te rekenen vanaf Installatie of zoals anders schriftelijk door Autodesk wordt toegestaan.

6. Educatieve Netwerk Licentie. Wanneer de licentie in de Licentieaanduiding als “Educatief Netwerk” wordt aangemerkt, mag Onderwijslicentienemer kopieën van de in de Licentieaanduiding specifiek vermelde versie van het Gelicentieerde Materiaal Installeren op één Computer die als fileserver fungeert, met inachtneming van bepaalde functionele beperkingen als beschreven in artikel 6.3 (Gevolgen voor Gegevens). Vanaf verschillende Computers kan dan op Netwerkbasis toegang tot dit Gelicentieerde Materiaal worden verkregen en wel uitsluitend door Onderwijslicentienemers waarbij geldt dat zij het betreffende materiaal uitsluitend mogen aanwenden voor Onderwijsdoeleinden en het maximale aantal gelijktijdige Bevoegde Gebruikers niet meer bedraagt dan het Toegestane Aantal Bevoegde Gebruikers. Een Educatieve Netwerklicentie is een licentie voor bepaalde tijd zoals gespecificeerd in de toepasselijke Licentieaanduiding of, indien deze termijn niet wordt gespecificeerd, een termijn van zesendertig (36) maanden te rekenen vanaf Installatie of zoals anders schriftelijk door Autodesk wordt toegestaan.

7. Personal Learning Licentie. Wanneer de licentie in de Licentieaanduiding als “Personal Learning” wordt aangemerkt, mag Licentienemer een kopie van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis op één (1) Computer Installeren, met inachtneming van bepaalde functionele beperkingen als beschreven in artikel 6.3 (Gevolgen voor Gegevens). Toegang tot deze kopie van het Gelicentieerde Materiaal is dan uitsluitend voorbehouden aan Licentienemer zelf en wel uitsluitend voor Persoonlijke Scholingsdoeleinden, waarbij geldt dat er uitsluitend gewerkt wordt op en vanaf een locatie die geen laboratorium of klaslokaal is en die niet voor commerciële, bedrijfsmatige of andere op winst gerichte doeleinden wordt gebruikt. Een Personal Learning Licentie wordt verleend voor een vaste contractsduur als vermeld in de Licentieaanduiding. Wanneer geen contractsduur is vermeld, is de licentie dertien (13) maanden geldig te rekenen vanaf de Installatie.

8. Evaluatie/Demonstratie/Proef. Wanneer de licentie door Autodesk in de Licentieaanduiding als “demonstratieversie”, “evaluatieversie”, “proefversie” of “niet-voor-wederverkoop-versie” (“NFR-versie”) wordt aangemerkt (hierna te noemen: “Evaluatielicentie”), dan mag Licentienemer een kopie van de in de Licentieaanduiding specifiek vermelde versie van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis op één (1) Computer Installeren, met inachtneming van bepaalde functionele beperkingen als beschreven in artikel 6.3 (Gevolgen voor gegevens). Toegang tot deze kopie van het Gelicentieerde Materiaal is dan uitsluitend voorbehouden aan de Werknemers van Licentienemer en wel uitsluitend voor Evaluatiedoeleinden, waarbij geldt dat het maximale aantal gelijktijdige Bevoegde Gebruikers niet meer bedraagt dan één (1) en er uitsluitend gewerkt wordt vanaf de werkplek bij Licentienemer. Een Evaluatielicentie wordt verleend voor een vaste contractsduur als vermeld in de Licentieaanduiding, of wanneer geen contractsduur is vermeld, is de licentie dertig (30) dagen geldig te rekenen vanaf de Installatie, tenzij Autodesk schriftelijk een andere termijn goedkeurt.

9. Vaste contractsduur/Beperkte duur/Huurlicentie. Wanneer in de Licentieaanduiding door Autodesk is bepaald dat de licentie voor een vaste of beperkte contractsduur wordt verleend of als huurlicentie wordt verleend, dan geldt dat het recht van Licentienemer tot Installatie van en Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend geldig is voor de in de Licentieaanduiding vermelde duur. Toegang en Installatie dienen dan te geschieden in overeenstemming met en met inachtneming van het bepaalde voor de betreffende Soort Licentie en het Toegestane Aantal. Wanneer door Autodesk wordt bepaald dat de licentie voor een vaste of beperkte contractsduur of als huurlicentie wordt verleend, maar in de Licentieaanduiding geen contractsduur is vermeld, is de licentie negentig (90) dagen geldig te rekenen vanaf de Installatie (of de periode gespecificeerd in artikelen B.6 (Educatieve Netwerklicentie), B.7 (Personal Learning Licentie) en B.8 (Evaluatie/Demonstratie/Proef) van deze Bijlage B ten aanzien van de licenties die in deze artikelen worden beschreven).

10. Sessiegebonden Netwerklicentie. Wanneer de licentie in de Licentieaanduiding als “Sessiegebonden Netwerklicentie” wordt aangemerkt, mag Licentienemer één (1) kopie van de in de Licentieaanduiding specifiek vermelde versie van het Gelicentieerde Materiaal op Stand-alone Basis Installeren op een Computer. Vanaf verschillende Computers kan dan op Netwerkbasis via een Ondersteunde Virtualisatietoepassing Toegang tot dit Gelicentieerde Materiaal worden verkregen en wel uitsluitend door de Werknemers van Licentienemer, die het betreffende materiaal uitsluitend mogen aanwenden voor de Interne Bedrijfsbehoeften van Licentienemer, waarbij geldt dat het maximale aantal gelijktijdige Sessies niet meer mag bedragen dan het Toegestane Aantal, dan wel een andere door de Autodesk Licentie Manager gestelde limiet niet mag overschrijden. Voor de toepassing van deze Sessiegebonden Netwerklicentie wordt (a) onder “Sessie” verstaan: één interactieve informatie-uitwisseling tussen twee Computers die via een Ondersteunde Virtualisatietoepassing met elkaar zijn verbonden, en (b) onder “Ondersteunde Virtualisatietoepassing(en)” verstaan: virtualisatietoepassingen of ‑methoden van derden die in de Gebruikersdocumentatie voor het Gelicentieerde Materiaal specifiek worden genoemd als toepassingen of methoden die door Autodesk worden ondersteund. Met betrekking tot de betreffende Ondersteunde Virtualisatietoepassing verbindt Licentienemer zich om een eventueel beschikbaar session-tracking-mechanisme te activeren, dit mechanisme niet buiten werking te stellen en alle door dit mechanisme gegenereerde gegevens te bewaren. Een Sessiegebonden Netwerklicentie betreft een eeuwigdurende licentie, behoudens voor zover in deze Overeenkomst anders is bepaald.

11. Account based licentie. Voor Autodesk Construction Cloud zijn er Account Based licenties beschikbaar.

Dit zijn licenties waardoor je met een hoog aantal users (max 9999 users, zowel internen of externen) kan samenwerken op Autodesk Construction Cloud met een gedefinieerd aantal projecten van de organisatie.

De prijs voor Account based licenties is gebaseerd op vertegenwoordigde totale projectwaarde of Represented Aggregate Project Value (RAPV). De Represented Aggregate Project Value (vertegenwoordigde totale projectwaarde) wordt gebruikt om de toepasselijke prijs voor het account based product te bepalen. RAPV is doorgaans de jaarlijkse bouwomzet of het bouwvolume van de organisatie, het getal dat bedrijven gebruiken die rapporteren aan de overheid of aandeelhouders. RAPV kan ook bedrijfsinkomsten of kapitaalbudget vertegenwoordigen, afhankelijk van het type klant en de reikwijdte van het gebruik van ACC (meer gebruikelijk bij onderaannemers, eigenaren, enz...).

De klant verklaart en garandeert deze samengestelde projectwaarde (RAPV) bij het aanvaarden van het voorstel, offerte of factuur van de account based licentie. Account gebaseerde aanbiedingen mogen alleen worden gebruikt voor werkzaamheden in het account van de klant zelf. Dus enkel voor eigen projecten van de klant en niet voor andere projecten van ander organisaties, tenzij de gebruiker door de andere partij is aangewezen voor gebruik buiten het eigen account van de klant en een licentie van de andere partij is toegekend.

De samengestelde projectwaarde (RAPV) wordt gebruikt om de toepasselijke prijzen voor de Accountgebaseerde Aanbiedingen te bepalen. In het geval dat de op de ingangsdatum door de Klant verstrekte RAPV tijdens de abonnementsperiode toeneemt als gevolg van de overname door een nieuwe entiteit tijdens de abonnementsperiode of door een overname bedrijven, hetzij als onderdeel van het eigen bedrijf van de Klant, hetzij als dochteronderneming, zal de Klant aan Autodesk een bijgewerkte RAPV verstrekken, en Autodesk behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor het Accountgebaseerde Aanbod.

 

.